Værnesregionen, formannskap og vindkraft.

Tiden går fort, og allerede nå kommer møter og konferanser på løpende bånd. Det ser ut som om det er mange som har registrert at det i tidligere år i januar ikke har vært så tett program med kurs og konferanser, for allerede i god tid før jul, kom det mange invitasjoner. Deltakelse vurderes alltid ut i fra det jeg tror jeg kan ha nytte av, for jeg er ikke i tvil om at jeg i min jobb også må kunne treffes på kontoret i blant.

Lenge før jul tok lederne i eldrerådene i Selbu og Tydal kontakt med meg, og ba om at jeg måtte ta initiativ til å invitere eldrerådene i Værnesregionens medlemskommuner til et informasjonsmøte. Avklaring av møtetid og sted skjedde før jul, og daglig leder i Værnesregionen bisto med program og skaffet innledere. Mandag brukte jeg store deler av dagen på å forberede meg til møtet med pensjonistene på tirsdag.  Jeg var bedt om å  informere om prosessen med evt. ny politisk styringsstruktur, og fra min innledning for felles kommunestyre i oktober, hadde jeg en presentasjon som satte fokus på hvorfor vi ønsker en slik prosess. Med utgangspunkt i et notat om mulige styringsformer, redegjorde fylkesmannen i siste regionrådsmøte for likheter og forskjeller mellom mulige modeller, og denne presentasjonen fikk jeg oversendt for bruk i eldrerådsmøtet. Store deler av dette brukte jeg som det var, mens noen foiler ble redigert litt for å passe inn i mitt innlegg.
Mandag var det også mange eposter som måtte besvares, saker som var satt opp på meg som «saksbehandler» og fakturaer som skulle attesteres. Rådmannen hadde tid til en lengre prat, og vi fant forslag til datoer for arbeidsmøter i kommunestyret om politisk styringsstruktur i Værnesregionen, informasjon om helseprosjektet og en presentasjon fra KS om en demokratiundersøkelse som vi har deltatt i. Kommunestyret må  få god tid til å drøfte noe så viktig som utfordringer med politisk styring i interkommunalt samarbeid. Siden det ser ut til at sentrale politikere ikke vil lovfeste samkommunemodellen, er det arbeidet vi nå gjennomfører, banebrytende også for KRD. Dersom vi skal fortsette som i dag, må alle deltakende kommunestyrer fatte samme vedtak i saker som angår regionsamarbeidet. Det oppleves selvsagt også som et demokratisk underskudd. Skal vi delegere politiske avgjørelser til et regionalt sammensatt styre, vil dette også medføre at avgjørelser blir tatt utenfor kommunestyret som er det  eneste  direkte valgte kommunale organ. I mange saker delegerer kommunestyret avgjørelser til andre politiske styrer og råd i egen kommune, men å delegere til et regionalt organ, blir noe annerledes.  Så komplekst som dette spørsmålet er, vil jeg foreslå for formannskapet at vi avvikler et eget arbeidsmøte for kommunestyret. 
Et par medpolitikere stakk innom, og flere ansatte tok seg tid til en rask prat. Døra mi står alltid åpen, og for å nå de mest brukte møtelokalene, må mitt kontor passeres. Det er trivelig å få veklse noen ord både med ansatte og andre som er på veg til og fra møter.
Helt på slutten av dagen fikk jeg en henvendelse fra Tydal om å innkalle til et fylkesmøte i LVK. Jeg fant en aktuell dato før LVK sitt regionmøte i februar. Siden Tydal har et sterkt ønske om å drøfte noe med oss andre før vi samles i regionen, håper jeg at i alle fall noen av medlemskommunene har tid til å møte dem. Det er litt knapp tid, men jeg sendte innkallingen umiddelbart etter at jeg mottok «kravet» fra Tydal.

Før eldreådsmedlemmene fra de samarbeidende kommuner i Værnesregionen kom på tirsdag, gikk jeg igjennom  post,  formidlet beskjeder til formannskap og andre politikere og leste saker til formannskap og planutvalg.
I alt 20 – 25 personer var til stede fra eldrerådene i Frosta, Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu da leder i eldrerådet i Tydal ønsket velkommen. Han var en av initiativtakerne, og derfor fant jeg det naturlig at han startet møtet. Jeg er leder i regionrådet og fikk dermed rollen som møteleder. Første innleder var daglig leder i Værnesregionen. Han informerte om Værnesregionen generelt, hva vi samarbeider om, strategivedtak, mulige samarbeidsområder i framtida og sa litt om erfaringene fra de tjenestesamarbeidene som har fungert en periode. Det var en meget aktiv forsamling, som bidro med konstruktive og gode innspill som er nyttige i det videre arbeidet.
Prosjektleder for helseprosjektet var nestemann ut. Han informerte om alle de sju delprosjektene, og hva som er status i dag. Forsamlingen stilte også her mange spørsmål, og kom med sine betraktninger på hvordan tjenestene fungerer i den enkelte kommune i dag, og hvilke forventninger de har til de samme tjenestene videre. Før en litt forsinket lunsj, redegjorde leder av DMS Stjørdal for deres virksomhet, og hvilke muligheter vi har i et samarbeid i regionen om de tjenester de kan yte. Dette var også en interessant redegjørelse, og ingen er i tvil om at det utføres et godt arbeid der til det beste for pasientene. Utfordringen til oss som skal ta stilling til et samarbeid om DMS’n på  Stjørdal, er økonomisk ansvar og fordeling av oppgaver mellom DMS, helseforetak og kommunene. I Selbu skal vi behandle sak om evt. deltakelse i Stjørdal DMS i mars.  
Etter lunsj redegjorde jeg for prosessen med en evt. politisk styringsstruktur for det interkommunale samarbeidet. Jeg viste ulike muligheter for vertskommunesamarbeid og samkommune. Da jeg fikk presentert NIVI-rapporten som jeg brukte som grunnlag for mitt innlegg  for første gang, syntes jeg  det var vanskelig å forstå forskjeller og likheter, fordeler og ulemper med de ulike modellene. Det jeg håper at jeg oppnådde med innlegget mitt i torsdagen møte, er å få flere til å se nærmere på rapporten og gjøre seg opp en mening om hvordan vi ønsker et framtidig styringssystem. Det gjelder det samme i denne saken som ellers, at det er viktig med en bred forankring og forståelse for å få en god diskusjon og kunne fatte de beste beslutninger. Prosessen vil foregå fram til vi forhåpentligvis klarer å fatte et vedtak før sommerferien.
Helt til slutt i eldrerådsmøtet informerte lederne fra de ulike kommunene hverandre om hvordan de jobbet med saker og andre aktiviteter. Det viste seg at dette, som alt annet, var forskjellig i kommunene. Dette kan avhenge av sammensetningen av rådet, men også av politisk ledelse sin evne til å innvolvere eldrerådet. I Selbu er vi ikke flinke  nok til å sende saker som de bør ha til behandling, før vi  fatter vedtak. Vi har prøvd å finne et system for å kunne plukke ut saker som er aktuelle, men fremdeles har vi langt igjen.
Totalt sett var det et meget godt møte, og det kom fram et ønske  om at det skulle innkalles til flere fellesmøter. Jeg  lovte å bidra dersom jeg fikk en oppfordring til å samle eldrerådene igjen.
Tirsdag kveld var det styremøte og medlemsmøte i Selbu Arbeiderparti. Det var bra oppmøte på medlemsmøtet, og forberedelser til nominasjon og program for kommende kommunestyreperiode sto på saklista. To representanter fra Sør- Trøndelag Arbeiderparti besøkte oss, og det setter vi selvsagt pris på.  Nominasjonskomiteen er godt i gang, og de har fått flere interessante navn på «blokka». Fremdeles er det noen som er i tenkeboksen, og komiteen vil fortsette sitt arbeid frem mot nominasjonsmøtet. Medlemmene ble  utfordret på å komme med innspill til programmet. Det kom mange gode forslag til tema vi bør si noe om, og jeg ser fram til et nytt bredt engasjement fram mot valget i høst.

Tidlig onsdag morgen gikk turen fra Selbu til Åfjord sammen med styret i Selbu Energiverk AS. Det ble i planutvalget uttrykt ønske om å besøke en vindpark, og vi ble invitert av Trønderenergi til å se parken på Bessakerfjellet. På møteplanen sto både planutvalg og formannskap, og av praktiske grunner i forhold til avtaler om avgang fra Selbu, valgte vi å avvikle disse møtene på hotellet i Åfjord. Det sto ikke så mange saker på kartet til dagens møte, men som vanlig var det mange referatsaker og muntlige referater som tok tid. De referatsakene som ikke står på sakskartet men som blir tatt opp i møtet, refereres selvsagt i protokollen fra møtet.
Ordinære saker i formannskapet var fastsetting av dato for valg, ei godkjenning av kommunal egenandel til ei skiløype og byggeregnskap for flytting av paviljong til Selbustrand skole. Siste sak som gjaldt leie av sykehjemsplasser i Tydal, ble utsatt siden hovedutvalg for Helse og Sosial omsorg i møtet siste mandag hadde bedt om at mer måtte avklares før saken skulle behandles i formannskapet.
Etter formannskapsmøtet satte vi møte i plautvalget. Der sto tre dispensasjonssaker i forhold til boligbygging på saklista. Alle disse er tidligere behandlet etter jordloven i hovedutvalg for Bygdautvikling med positive vedtak, og planutvalget fulgte opp med enstemmige vedtak i forhold til plan og bygningsloven. Siste sak i onsdagens møte gjaldt dispensasjon for størrelse på et anneks. I det pågående arbeidet med arealplanen, vil alle slike grenser for areal på og i tilknytning til hytter, bli vurdert, og vi avslo søknaden, men oppfordret søkeren til å prøve på nytt dersom dette blir endret i ny arealplan.
Etter vårt eget møte hadde vi avtalt at Trønderenergi skulle informere generelt om sin virksomhet, om status på vindkraft nasjonalt og lokalt og om vindforhold og turbinklasser. Styre og ledelse fra Selbu Energiverk var sammen med oss under denne seansen. Vi fikk også en ny gjennomgang av deres aktuelle utbyggingsplaner for Selbu. Planutvalget er tidligere informert om dette, men siden det var noen nye til stede, var det greit å få en repetisjon. Mulige virkninger av at det innføres elsertifikater, fikk vi også informasjon om, men det er fremdeles vanskelig å vite helt sikkert hva som vil skje på sikt med høye priser og behov for kraft blant annet til kraftkrevende industri. Vil denne overleve, og vil det bli «for mye» kraft i markedet om disse må avvikles? På dette spørsmålet finnes det i alle fall ikke noe svar ennå.

Ordfører i Roan har vært med oss på redegjøringen fra Trønderenergi. Han vil ta oss med opp på Bessakerfjellet i morgen, torsdag, og vil sammen med en grunneier informere om erfaringer fra utbygginga der. Jeg har besøkt denne vindparken tidligere, men det er viktig at flest mulig får mest mulig informasjon siden flere utbyggere nå «banker på døra» både til Selbu kommune og berørte grunneiere.

.

Reklamer

One Response to Værnesregionen, formannskap og vindkraft.

  1. sport sier:

    This definitely makes perfect sense

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: