Årets siste formannskapsmøte.

Julemøtene er i gang, og i første halvdel av denne uken, har jeg allerede deltatt på to møter som minner om at det snart er slutt på 2010.

Mandag morgen startet dagen med litt forberedelser til formannskap og planutvalg. Det var ikke så mange saker som sto på kartet, men litt forberedelser må det uansett være.
Sammen med rådmann og etatsjefer var jeg invitert til Selbu frivilligsentral på julefrokost til klokken 9. Der fikk vi god mat og ble informert om aktiviteten så langt og tanker for framtidig drift. Daglig leder har planer for hva sentralen kan bidra med både i samarbeid med kommunen og på egen hånd. Han understreket at samarbeidet med sektorene i kommunen var godt, og det ble konkludert med at dagens driftsform bør videreføres med kommunen som eier av frivilligsentralen. Det er  mange ulike driftsmodeller rundt omkring, men daglig leder i Selbu er så langt godt fornøyd med å være tilknyttet kommunen.
Resten av dagen var stort sett avsatt til kontorarbeid i tillegg til at jeg hadde avtalt et møte med ny markedsansvarlig i Selbu I.L. Handball. Sammen med daglig leder kom han innom for å gjøre seg litt kjent med kommunen og for å utveksle informasjon og tanker om drifta i handballavdelingen.
I løpet av dagen hadde jeg besøk av en medpolitiker, og drøftet noen aktuelle saker med rådmannen. Litt tid ble brukt til opprydding i kalender og epost og bestilling av billett til  Oslo i forbindelse med Rovdyraksjonen den 17. desember.
Etter lunsj tok jeg kontakt med museumskoordinatoren vår, og fikk svar på spørsmål om plassering av kvernsteinsparene som nylig er innkjøpt, og et par andre spørsmål som jeg ønsket avklaring på.
På mandag fikk jeg en del informasjon fra FN. 2011 er FN’s internasjonale skogår, og det er noe vi i Selbu må markere. Vi er Sør-Trøndelags største skogkommune, og jeg snakket derfor med skogansvarlig i kommunen som lovte å ta dette med i planlegginga for kommende år.

Før møtet i planutvalg og formannskap på tirsdag, kom resten av den samarbeidende gruppa til kontoret mitt for å ha en rask gjennomgang av dagens saker. Det var ikke så mange vedtakssaker, men noe rakk vi å diskutere før presse, kommunestyrerepresentanter og flere fra administrasjonen kom til kommunestyresalen for å få en gjennomgang av brukerundersøkelse og omdømmeundersøkelse som er foretatt i Værnesregionens kommuner. Jeg hadde sendt ut en pressemelding på forhånd, og en ansatt i sekretariatet i Værnesregionen presenterte resultater for Selbu og for regionen. Grunnen til at vi valgte å få en status på omdømme, er det store behovet for arbeidskraft de nærmeste åra, og omdømme synes å være svært viktig for å få rekruttering. Resultatene for Selbu er meget bra på de fleste områder, og regionen i sin helhet får en skår som ligger godt over landsgjennomsnittet.
Etter denne orienteringen satte vi møte i planutvalget. Der var det bare en vedtakssak med en søknad om nydyrking. Denne ble enstemmig vedtatt som omsøkt.
Deretter ble formannskapets møte satt. Der startet vi som vanlig med referatsaker, noe som vi bruker lang tid på når vi har tid. Med relativt få saker til behandling, brukte vi ekstra lang tid på informasjon om møter vi har deltatt i,og på saker som det er viktig å informere resten av medlemmene om. På saklista sto gebyrregulativ for plan, bygg og oppmåling. I denne saken ble det stilt flere spørsmål som etatsjefen svarte på før vi sluttet oss til innstillinga. En sak om om avhending av kommunale eiendommer sto på kartet, noe vi har etterspurt i lengre tid. Vi innstilte for kommunestyret på at to av de eiendommene rådmannen hadde foreslått, skal selges, mens den tredje ble sendt tilbake for nærmere utredning. Der var vi usikre på om tomta egentlig bør selges, noe rådmannen hadde lagt opp til i sitt forslag. Selbu kommune har vært SLT-kommune i flere år. Oppgavene for SLT-arbeidet er noen av de samme som politirådet for Selbu og Tydal skal ivareta, og det er stort sett de samme utfordringene vi har i et mer eller mindre felles miljø for ungdommene i Neadalen. Tydal søker derfor om å få være med i SLT sammen med Selbu, og denne saken behandlet vi i formannskapet. Det ble framlagt et forslag til samarbeidsavtale som formannskapet anbefalte for kommunestyret. Budsjettkorrigering pr. utgangen av november ble vedtatt, før vi til slutt behandlet en sak om sletting av restanser. Dette var en sak som var unntatt fra offentlighet.
Etter at formannskapsmøtet var hevet, var det innkalt til styremøte i Selbu Næringsselskap KF. Her var det også budsjett og økonomiplan som sto på saklista, og som ble anbefalt vedtatt som foreslått fra daglig leder. Selbu Næringsselskap leier ut to bygg til Kjeldstad Sagbruk Høvleri AS.
I løpet av dagen var det kommet inn et notat til planleggingsmøtet i Værnesregionen på onsdag. Dette prøvde jeg å gjennomgå tirsdag kveld, og jeg noterte flere spørsmål som jeg fikk drøftet onsdag morgen.

Onsdag startet jeg dagen med et møte i Stjørdal rådhus. Sammen med sekretariatet i Værnesregionen, en innleid prosessveileder og en representant fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomgikk vi et notat som NIVI hadde utarbeidet om de ulike aktuelle modellene for politisk styring i et interkommunalet samarbeid. Vi drøftet i møtet de ulike variantene av vertskommunesamarbeid med politisk nemnd. Flere spørsmål som kom frem i møtet, vil bli sendt til NIVI før vi skal legge dette fram for Regionrådet i januar. Det ser ut til å være mulig å ha ei nemnd for flere oppgaver, men vertskommunemodellen med politisk nemnd, er i utgangspunktet tenkt med en nemnd for utvalgte oppgaver. Den andre aktuelle modellen er samkommunemodellen, som det fremdeles hersker stor usikkerhet rundt i forhold til å få den forankret i kommuneloven. Noen få forsøk er gjort med samkommune, men KS anbefaler at dette ikke lovfestes. Dette er også signaler som kommer fra sentralt poitisk hold. Derfor er det arbeidet vi har igangsatt i Værnesregionen banebrytende også på nasjonalt nivå. Det er ikke utført forsøk med politisk nemnd på det nivå vi nå ser på. Dette er en spennende sak som har stor betydning for framtidig samarbeid i Værnesregionen.
Etter at jeg kom tilbake på kontoret, godkjente jeg protokollen fra tirsdagens formannskapsmøte for utsending og gikk igjennom papirer til kommunestyremøtet. Sekretær for kommunestyret ønsket også en samtale for å sjekke om alt er tilrettelagt fort budsjettmøte kommende mandag.
Sakspapirer til representantskapsmøtet i Innherred Renovasjon på fredag, ble raskt lest igjennom, og mange eposter ble lest og besvart eller videresendt. Det er allerede nå mange avtaler som gjøres for de første månedene i 2011.
Vi har heldigvis ei aktiv og positiv pårørendeforening ved Selbu Sykehjem. I et brev til Helse- og sosialsjefen med kopi til rådmann og meg tidligere i høst, påpekte de forhold ved sykehjemmet som de ikke var fornøyd med. Helse – og sosialsjefen inviterte onsdag ettermiddag til et møte der tjenesteledere, sektorsjef, rådmann og jeg var til stede sammen med styret i foreninga. Vi hadde en positiv og fin dialog, og jeg er ikke i tvil om at vi trenger det samarbeidet vi har med pårørende. En av tjenestelederne fortalte om at de hadde startet med jevnlige pårørendesamtaler, og en av styremedlemmene berømmet dette initiativet. Vi ønsker alle det beste for våre beboere ved intitusjonene, og derfor trenger vi hverandre. Kanskje kan vi med enkle midler ganske raskt sette igang tiltak som bidrar til enda tryggere og bedre boforhold. Jeg uttrykte ønske om at pårørendeforeninga også i framtida må henvende seg til oss om det er forhold de ønsker å drøfte eller bare komme med ideer om, og jeg benyttet anledningen til å takke dem for det de bidrar med.
Hvert år før jul inviterer Selbu Sparebank og Selbu Næringsforum til «julemøte». I år ble det avviklet onsdag kveld på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Det var administrerende banksjef som ønsket velkommen. Han sa litt om bankens drift og redegjorde for at den prosentvise andelen av bankens engasjement til næringslivet, hadde økt i løpet av det siste året. Sammen med bankens styreleder redegjorde han for bankens strategi med å ta en mer aktiv rolle i utviklingsarbeidet i sitt område. Banken har nå avdelinger både i Tydal, Stjørdal og Trondheim i tillegg til Selbu, så deres nærområde er stort. Jeg setter stor pris på den økte satsinga fra bankens side i forhold til generell utvikling av bygda vår, og ser fram til et enda tettere samarbeid enn vi har hatt så langt.
Kveldens foredragsholder har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i tillegg til utallige styreverv. Hun hadde et fantastisk interessant innlegg om styrets rolle i en bedrift, om endringer og forutsetninger for å lykkes med endringsprosesser. Hun understreket viktigheten av at alle har felles virkelighetsoppfatning når endringer skal gjennomføres, og var helt klar på at det aller viktigste i en bedrift, var god personalledelse. Det var viktigere for bedriftens lønnsomhet enn teknologiledelse, foretningsstrategi, kvalitetsledelse, forskning og utvikling. Foredraget var nyttig både for oss som har vårt daglige virke i offentlig sektor og for det private næringsliv. Det viste da også debatten i etterkant av foredraget. Før vi fikk forsyne oss fra en rikholdig julebuffet, fikk daglig leder i Selbu Næringsforum ordet og fortalte litt om deres planer for kommende år.

De to siste arbeidsdagene i inneværende uke går med til møter både på dagtid og kveldstid, så helga må sannsynligvis brukes til forberedelser til mandagens budsjettmøte.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: