Kald november.

Siste del av november har det vært kaldt og fint vintervær. Selv om det er noe uvanlig så tidlig på vinteren at det er ned mot – 20 grader, synes jeg det er bedre enn stadig skiftende vær med blankis og slapsføre.

Mandag morgen var det innkalt til møte i administrasjonsutvalget. To saker sto på agendaen. I Selbu kommune har ansatte  hatt fri juleaften og nyttårsaften med lønn. Ansatte som arbeider turnus, har dermed fått regnet begge disse dagene som «røddager» på sin turnus. Den avtalen som regulerer dette, er gått ut, og rådmannen innstilte på at vi nå skal følge hovedtariffavtalen og ta bort disse ekstra fridagene. Vi må stramme inn på flere områder for kommende år, og i tillegg til Selbu er det bare en av kommunene i Værnesregionen som har en slik avtale. I møtet på mandag ble det enstemmig vedtatt å videreføre tidligere praksis for 2010, og ta opp drøftinger med ansattes organisasjoner for framtidige år.
Den andre saken var nytt telefonreglement. Her var det kommet uttalelser fra flere fagorganisasjoner, men innstillinga der noe av det var innarbeidet, ble enstemmig vedtatt uten diskusjon.
Før jeg dro til Tydal for å delta i styremøte i «Fra fjord til fjell AS», hadde jeg samtaler med etatsjef bygdautvikling og plansjef. På sektor bygdautvikling er det alltid mange saker jeg får henvendelser om, og det er greit å skaffe seg mest mulig oppdatert kunnskap om ting jeg jobber med. På torsdag skal vi ha beredskapsøvelse, og siden jeg ikke hadde anledning til å delta sammen med øvrig ledelse på oppdateringen etter lunsj, stilte jeg noen spørsmål til beredskapsansvarlig. Tirsdag morgen fikk jeg en rask gjennomgang av det de hadde snakket om i sitt møte, så nå føler jeg at jeg er ganske godt forberedt til torsdagens øvelse.
På styremøte i «Fra fjord til fjell AS» gikk vi igjennom ulike sider ved planarbeid for FV 705. Det er ingen tvil om at kommunen er reguleringsmyndighet, men det var mange spørsmål om hvem som skal utarbeide planene, og hvordan dette skal dekkes økonomisk. Vi startet også planlegginga av et «stormøte» der flere politikere og administrasjon fra kommuner og fylke blir invitert sammen med næringsliv og  Statens Vegvesen. Dette møtet vil finne sted i mai, og fram til neste styremøte, må kommunene jobbe med planer som mangler for strekninger i sine kommuner.
På veg heim fra jobb, kjøpte jeg juleblomster til ansatte ved Peder Morset folkehøgskole fra styret og rådet for skolen. Dette ble avtalt da vi hadde siste rådsmøte, og derfor stakk jeg innom skolen med blomster som en hilsen med takk for året som har gått.
Mandag kveld var det konsert i Selbu kirke. Det er alltid trivelig i førjulstida å høre fin sang og musikk, og ekstra stemningsfullt er det, når det framføres i kirken. Denne gangen var det Nilsen og Aalberg som gjestet Selbu, og de hadde  konsert sammen med Selbu korensemble og Bell skolekor.  Det var en fullsatt kirke som hørte mange fine sanger. Hver gang Bell skolekor opptrer, er jeg imponert. Alle er displinerte, går stille oppover kirkegolvet og finner sine plasser  fremme i kirken. Det høres ekstra flott ut når ca. 60 elever fra 1. – 3. klasse synger av full hals.  Takk for en fin kveld til alle aktører.

Tirsdag hadde jeg bare et par timer på kontoret, før jeg skulle delta i en begravelse. Det er noe jeg tar meg tid til selv om mange oppgaver venter. Det skal aldri være for travelt til å delta i slike sammenhenger sammen med de som har mistet en av sine.
Jeg startet dagen på kontoret med at rådmannen gikk igjennom det de hadde snakket om på mandag i forbindelse med forestående beredskapsøvelse. Uttalelsen om rovdyr som sendes fra fem arbeiderpartiordførere i Sør-Trøndelag, ble godkjent for utsending etter en siste gjennomlesing. Nea Radio kom innom for å få en kommentar på budsjettinnstillingen fra formannskapet og rovdyruttalelsen, fakturaer ble attestert og eposter gjennomgått og besvart.
Sentio Research har gjennomført en borgerundersøkelse for kommunene i Værnesregionen. Resultater av denne kom i epost som sakspapirer til regionrådsmøtet. Både på kontoret og på kveldstid gikk jeg gjennom disse dokumentene, og stort sett kommer Selbu veldig bra ut. AppAreo har sammen med Sentio Research gjennomført en undersøkelse der de som er spurt, er politikere, administrasjon, mediefolk og folk fra regionens næringsliv. Det er bare 281 personer som er spurt i denne undersøkelsen, og det er folk bosatt i alle kommuner i regionen. Med et så lite utvalg og med flere fra de store kommunene enn de små, har resultatene av borgerundersøkelsen langt større verdi for oss enn det som fremkommer her.
Selbu Arbeiderparti hadde styremøte på kvelden. Der har jeg møte og talerett, og selv om jeg hadde mer enn nok dokumenter å lese før onsdagens møte, tok jeg turen til rådhuset for å delta på deler av styremøtet. Mens jeg var der, diskuterte vi kommunebudsjettet og nominasjon. Det planlegges et medlemsmøte over jul i forbindelse med forestående valg og før det endelige nominasjonsmøtet. Jeg forlot møtet før det var ferdig for å dra hjem og forberede meg på onsdagens møte i Værnesregionen.

Regionrådet i Værnesregionen hadde møte på Kirkebyfjellet konferansesenter i Meråker. Det var et flott senter med en fantastisk fin utsikt mot Sylane og ut over dalen. Vi startet møtet med å få en gjennomgang av det pågående arbeidet med strategisk næringsplan for Værnesregionen. Arbeidet er nå kommet så langt med å fastsette mål at tiltaksdelen snart skal utarbeides. Selbu har sammen med to av de andre kommunene i Værnesregionen deltatt i utarbeidelsen av næringsplan for Trondheimsregionen. Arbeidet i Værnesregionen bygger på de mål og tiltak vi kom fram til der, og utfordringen i flere av kommunene, er å få dratt med den enkelte bedrift i arbeidet. Det er avviklet flere møter der alle er invitert, men oppslutningen har ikke vært stor fra bedriftene. Næringsforeningene er selvsagt aktivt med, men for å få en god forankring, bør bedriftene komme med sine innspill. I møtet kom det forslag til endringer på noen målsettinger og forslag til nye punkter som skal innarbeides.
I Værnesregionen har vi mange ting vi ønsker og har behov for å samarbeide om. Blant annet fikk vi presentert en rapport fra kartlegging av kompetansebehov i regionen. Her har en fra hver kommune vært med i ei prosjektgruppe. De er kommet fram til at ei styrking av regionens omdømme, er det viktigste å ta tak i for å få rekruttert nødvendig kompetanse. Regionrådet sluttet seg til at det arbeides videre med dette, og at vi skal få handlingsprogrammet til behandling i et senere møte.
Rapporter fra de to undersøkelsene som jeg fikk oversendt på tirsdag, ble gjennomgått på regionnivå. Det var også en interessant gjennomgang, og for egen kommune, er vi godt fornøyd med resultatet av borgerundersøkelsen sett opp i mot resten av regionen og landet forøvrig. Sammen med rådmannen planla jeg  i løpet av dagen å presentere resultatene av undersøkelsene kommende tirsdag. Da blir kommunestyrerepresentanter invitert sammen med media og administrativt personell som rådmann ønsker å ha med. En ansatt i Værnesregionens sekretariat vil være til stede og presentere rapporten.
Etter lunsj sto det flere vedtakssaker på kartet. Vi er i gang med å se på om vi skal ha en annen politisk styringsstruktur. Dette er behandlet i et felles kommunestyremøte i høst og i regionrådet. Før dagens møte har jeg som leder i regionrådet vært med på å lage et forslag til videre prosess. Denne planen med behandlinger i de enkelte kommunene og enda et felles kommunestyremøte, ble vedtatt. Vi tar sikte på å ferdigbehandle saken i kommunene før sommeren 2011. Noen antydet at det kunne være en vel ambisiøs plan, men alle mener at saken  må behandles før det velges nye kommunestyrer til høsten.
Budsjettene for fellestjenestene i Værnesregionen har vi tidligere behandlet i regionrådet. Ordførerne i regionen ble enige om at vi tar denne saken opp på nytt, siden vi alle opplever at vi må skjære ned på kommunebudsjettene våre. Det kan ikke være slik at noen områder unntas på grunn av at vi her samarbeider med flere. Vi ble enige om en generell innsparing for 2011 på minimum 2 % , men sa også at barnevern må skjermes. Her er det dessverre slik at saksmengden øker kraftig, og heldigvis får vi statlige midler til ekstra satsing. Vi ba  AU, der alle rådmennene i regionen er med, om å legge fram forslag til innsparinger før påske, og forutsatte  at de prøver å finne enda større innsparinger både i 2011 og i økonomiplanperioden.
Som neste sak på agendaen sto et forslag om å opprette et felles personvernombud for fem av kommunene i regionen. Til dette ombudet skal det legges oppgaver vi må gjennomføre i den enkelte kommune, og forslaget gikk ut på å komme i gang innen 1/7 2011. Siden vi skal få framlagt mulige innsparingstiltak før påske, ble det enstemmig vedtatt å behandle saken om personverneombud i samme møte.
Flere saker var satt opp som referatsaker. Det er nå foretatt en evaluering av fellestjenestene skatt, lønn og regnskap. Til denne rapporten hadde  AU fattet et vedtak om tett oppfølging av forhold som bør forbedres, og regionrådet støttet dette og ba om å bli holdt orientert.
En rapport fra forstudiet for «Arelaplanlegging og deling/oppmåling» ble også lagt frem. Her ga vi klarsignal til å jobbe videre med saken ut i fra flere foreslåtte modeller. Det som synes mest aktuelt er å få en mer helhetlig kompetanse i regionen der det blir organisert kjøp og salg av tjenester kommunene i mellom.
Helt til slutt i møtet fikk vi lagt på bordet en sak der Tydal, Selbu og Meråker, som er sammen med Stjørdal i et helseprosjekt, skulle ta stilling til deltakelse i DMS Stjørdal. Også her er det en prosjektgruppe som har jobbet med saken i lengre tid. Regionrådet var klar på at en så stor sak ikke kan behandles uten at den først er presentert i kommunestyrene, og flere var også klare på at vi må vite mer om finansiering av den nye helsereformen før vi  forplikter oss på nye kostnader, som gjør at vi må bygge ned egen kompetanse. Prosjektleder blir invitert til det første kommunestyremøtet i 2011 til alle de tre kommunene. Stjørdal dekker i dag 1/3 av kostnadene med DMS’en, og forslaget gikk ut på at vi som samarbeidspartnere skulle delta i deres andel av finansieringa. Det er flere delprosjekter innenfor helse, og hver enkelt av oss må ta stilling til hva vi skal delta i, men det er også ønskelig at staten avklarer hvem som skal ha det økonomiske ansvar for de enkelte tjenestene. Alle kommuner opplever at vi har for knappe ressurser til det vi i dag skal betjene, og da er det menigsløst å ta over nye oppgaver før vi får klare vedtak på kostnadfordelingen. Vi kan ikke ta flere oppgaver fra helseforetakene uten å få tilført friske midler. Det er sannsynlig at vi må benytte DMS’en til noe av det vi kanskje får ansvar for, men det må vi ta stilling til når vi får bedre kunnskap om saken.
I løpet av dagen ble jeg oppringt av Selbyggen som ønsket kommentarer på vår rovdyruttalelse, og med flere meldinger frem og tilbake om saken, ble det også avtalt et jeg skal ta en tur innom redaksjonen torsdag morgen.
Onsdag kveld var det åpent møte om utvikling av Årsøya. I alt 35 personer var møtt opp for å bidra med ideer til bruke av øya og området fra Havernesset til Vikastøa. Det kom forslag om alt fra flere store arrangementer til leirskole, familiepark, fisking, fugletitting og generell tilrettelegging for friluftsliv. I tillegg til alle de ideer som kom fram da det var møte på øya i oktober, er det mye å ta fatt i for komiteer som ble bestemt nedsatt for å jobbe videre med saken. Det skal bli spennende å se hvilke konkrete planer vi til slutt ender opp med  for dette området som er en perle midt i bygda vår.

Nå er snart ei ny arbeidsuke over. Fredag har jeg planlagt å ta fri fra kontoret, men er selvsagt å treffe på telefon. Siden det har vært mange lange dager i det siste, ser jeg fram til å disponere noe av dagen til private gjøremål.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: