Kulturuke og budsjettarbeid.

Kulturuken som Selbu Teaterforum og Neadalen kunstforening hvert år arrangerer i samarbeid med Bjørkhov, ble avsluttet på lørdag. Dessverre har ikke jeg hatt tid til å delta på mer enn ett arrangement, men det svarte i alle fall til forventningene.

Torsdag morgen møtte jeg flere som arbeider med de temaene som politirådskonferansen på tirsdag og onsdag tok opp. Det var samarbeid mellom skjenkekontrollen og politiet. Vi holder på med å lage en ruspolitisk handlingsplan, og i dette arbeidet var de interessert i om jeg hadde fått noen nyttige innspill. Jeg syntes ikke innledningene på konferansen var nok relatert til våre utfordringer, så jeg hadde ikke så mye å bringe videre til ansatte.
Rådmannen var heller ikke opptatt i møter før klokken 9, så vi fikk tid til å oppdatere hverandre på ulike saker som rører seg i organisasjonen. Jeg er glad for at vi har et godt samarbeid, og at vi begge er opptatt av åpenhet både i samarbeidet oss imellom og i organisasjonen som helhet. Selv om vi er en relativt liten kommune, har vi ansvar for de samme områdene som en stor kommune. Hverdagen blir derfor hektisk både for rådmann og ordfører i en liten kommune, siden vi der ikke har det samme «apparatet» å spille på .
Nea Radio avtalte onsdag at de ville komme innom på torsdag for å intervjue meg om mediautspillet fra opposisjonen om forholdene i eldreomsorgen. Sammen med hovedutvalgsleder har jeg sendt et innlegg til Selbyggen, og lokalradioen fikk også tilsendt det samme. Jeg ble i intevjuet spurt om hva jeg mente om at de gikk til media, om en rapport fra helsetilsynet om medikamenthåndtering, om påstått manglende politisk styring og om møteledelsen i helse- og sosial. Dette skrev vi også om i vårt innlegg, som ble lagt ut på hjemmesiden til Nea Radio på samme måte som opposisjonens utspill.
Før lunsj var det innkalt til styremøte i det nye legatet som er sammenslått av fire mindre legater. Sogneprest, lensmann og ordfører er styremedlemmer både i dette legatet og i et lite legat som vi ga opp å få gjort noe med på grunn av innsigelser fra slektninger som skulle ha fortrinn til utdeling. Kapitalen her er så lav at det ikke blir mer enn ca. 100,- kroner som kan deles ut hvert år, og det til syke og trengende, så vi har alle litt vanskelig for å forstå at det kom protester på dette.  I møtet valgte vi leder i styret og skrev under nødvendige papirer for registrering i Brønnøysund.
Jeg benyttet anledningen til å ha samtaler med flere ansatte om enkeltsaker, tok flere telefoner, avtalte møter og gikk igjennom post. Sakspapirene til tirsdagens formannskapsmøte var lagt i hylla mi, og jeg startet forberedelsene med å lese rådmannens forslag  til budsjett. Jeg har i løpet av prosessen fått signaler om at de mål vi vedtok om å komme ned på et driftsnivå i 2014 der vi ikke bruker mer enn det vi får inn av inntekter det enkelte år, ikke er oppfylt i forslaget. Rådmannen forklarer i sitt fremlegg hvorfor de ikke har klart dette, og ber om å få fortsette arbeidet med å finne innsparingsmuligheter fram til 2014. Det er foreslått diverse strukturendringer innen  skole og barnehage, noe som alltid fører til store diskusjoner. Det er heller ikke bare økonomiske hensyn som er lagt til grunn for enkelte forslag. Ved den minste skolen vår, er det også lagt stor vekt på det sosiale miljøet for elevene. Vi har i kommunedelplanen for området Mebond – Tømra lagt inn store områder for boligbygging, og når vi skal lage reguleringsplaner og rekkerfølgebestemmelser for dette området, må vi se på behovet for barnehage og skole. Blant annet som en del av denne planleggingen har rådmannen bedt om å få utrede skole- og barnehagestruktur. Hva vi ender opp med, er vanskelig å si. Formannskapet skal tirsdag behandle forslaget for første gang før det går ut til hovedutvalgene. Det er i alle fall ingen tvil om at vi trenger å ta noen «upopulære» grep dersom vi skal komme i balanse og få plass til investeringer i en allerede vedtatt utbygging av barnehage i sentrum og sårt tiltrengte omsorgsboliger. Som valgte politikere er det vår oppgave å ta de vanskelige prioriteringene, og i år må vi virkelig «brette opp ermene». Jeg startet torsdag med å kladde forslag til tirsdagens møte, og brukte mye tid i helga på å tenke igjennom hvilke forslag vi skal stille i formannskapet. Slik jeg ser det er det viktig at fagutvalgene tar stilling til rådmannens forslag  innenfor sine sektorer før vi får budsjettet til endelig behandling i formannskapet på slutten av november.
Etter vanlig arbeidstid i rådhuset, er det godt å ta en arbeidsøkt. Ingen kommer innom kontoret, og jeg kan konsentrere meg fullt og helt om det jeg har å gjøre. Arbeiderpartiet har invitert alle ordførere til telefonmøte om statsbudsjettet på fredag, men siden jeg ikke har anledning til å delta på grunn  av private gjøremål, valgte jeg sende inn noen kommentarer på Arbeiderpartiets «ordførersider». Det jeg tok opp var misforholdet mellom Stortingets vedtak om rettigheter og verdighetsgaranti, og kommunenes økonomiske muligheter til å gjennomføre dem. Forventningene som ikke innfris, våger jeg å påstå fører til manglende tillit til politikere og problemer med rekruttering til politisk arbeid. Jeg tok også opp at departementet i sin tid anbefalte oss å ta inn momskompensasjon på investeringer som inntekt i driftsbudsjettet. Vi ble den gangen trukket i rammene på grunn av at vi fikk denne muligheten. Når dette nå skal fases ut, må vi dekke det av våre allerede knappe rammer. Fjerning av makstaket for eiendomsskatt på vasskraftanlegg valgte jeg også å kommentere. Dette er i framlegget til statsbudsjett foreslått sendt ut på høring før endelig vedtak i budsjettet for 2012, men jeg kan ikke skjønne at dette ikke er utredet nok. Det skulle være enkelt å vedta at samme prinsipp for eiendomsskatt, skal gjelde uavhengig av om det er vindkraft eller vasskraft. Håper at mine innspill blir tatt med i vurderingen når budsjettet skal vedtas. Det blir i alle fall ikke hensyntatt dersom jeg ikke benytter meg av anledningen til å si min mening.
Sent på ettermiddagen var jeg invitert til Vikvarvet barnehage for å være til stede når en ekstern vurderingsrapport skulle presenteres. Både sektorledelse, ansatte og foreldre var til stede for å høre resultatet av en vurdering om samhandling med barn i barnehagehverdagen. De som vurderer, går igjennom planer, stiller spørsmål til barn, ansatte, ledelse og foreldre og observerer noen timer i barnehagen. Det var mange positive tilbakemeldinger, og ansatte hadde uttalt at de gledet seg til å gå på jobb hver dag. Barnehagene i Selbu drives godt, og jeg er stolt av at vi har dyktige ansatte. Foreldrene ga også udelt positve tilbakemeldinger, så sammen skulle dette bidra til gode og trygge oppvekstvilkår for barna våre. Til slutt i rapporten som ble presentert, fikk de noen gode råd om hvordan de kan bli enda bedre, og det er nettopp noe av hensikten med vurderinga. Det er alltid nye tips å få når en blir «sett i kortene» av andre.

Fredag valgte jeg å ha hjemmekontor. Jeg fikk besøk av barnebarn, noe jeg prioriterer høyt. I løpet av dagen fikk jeg noen telefoner med ønske om møter og spørsmål om kommunale bidrag til løypenett. Jeg kan selvsagt ikke love midler til alle gode formål, men anbefalte at det sendes en søknad med kostnadsoverslag og finansieringsplan. På bakgrunn av dette får vi ta stilling til om søknaden innvilges. Både fredag, lørdag og søndag jobbet jeg med forslaget til budsjett. Lørdag sendte jeg et forslag til vedtak til alle i min gruppe i kommunestyret og ba om tilbakemelding før tirsdagens formannskapsmøte. Dette er første gangs behandling i formannskapet før det sendes ut til hoveutvalgene, og jeg synes alltid det er litt problematisk å finne balansen mellom å «vingeklippe» hovedutvalgene og ha motforslag mot rådmannens framlegg. Med de relativt store endringene som forslås, fant jeg det derfor nødvendig å søke råd med flere før det skal behandles i formannskapet. I fredagens utgave av Selbyggen stiller redaktøren spørsmål på nytt om åpenheten i kommunens organisasjon. Bakgrunnen for dette er innlegget fra opposisjonen om forskjellen i virkelighetsoppfatning mellom ansatte og ledelse i helse- og sosialetaten. På lederplass i Selbyggen er påstått manglende åpenhet tatt opp tidligere, men ansatte som er med i ADMU, bekreftet i et møte at det ikke var mangel på åpenhet. Dersom det likevel oppleves slik for enkelte ansatte, må vi sammen med tillitsvalgte se på hva dette skyldes. Jeg vet at rådmannen i personalmøter har sagt at det kan tas kontakt direkte til han dersom noen føler de ikke blir hørt, og jeg understreker stadig vekk at «min dør er åpen». Dersom noen ansatte fremdeles ikke kjenner sine tillitsvalgte og verneombudet eller ikke når fram i disse kanaler, bør det være en enkel sak å kontakte noen av oss. Denne gangen  har ingen av oss blitt kontaktet, før enkeltpolitikere i helse- og sosialutvalget tar opp sak om arbeidsforholdene ved sektoren. Siden verken politisk eller administrativ leder har blitt kontaktet, blir det noe søkt å skylde på manglende åpenhet. Før budsjettet skal behandles for andre gang i formannskapet, skal vi ha møte i ADMU, og jeg vil på nytt sette temaet om åpenhet i  organisasjonen opp på sakskartet.
Fredag kveld var det et arrangement på Bjørkhov i forbindelse med årets kulturuke. Jeg var til stede der, og fikk æren av å «trykke på knappen» når Kjøsnes Trio sin nye CD ble sluppet. Kjøsnes Trio spilte sammen en gang på 50-tallet, og i fjorårets kulturuke kom de sammen på nytt og bidro med sin musikk i fullsatte lokaler på Bjørkhov. Etter denne gjenforeningen ble de  enige om å gi ut en CD, og til årets kulturuke ble denne ferdig. Sammen med representanter for Selbu Teaterforum spilte trioen i år for nesten overfylte lokaler på Bjørkhov. De hadde vært nødt til å avvise flere som ønsket  å være til stede, og jeg kan bekrefte at det var en fin kveld fyllt med musikk, sang og god mat og drikke i trivelige omgivelser.
Trønderenergi deler annenhvert år ut en kulturpris i sine medlemskommuner. Fra kommunens side foreslår vi to kandidater, og en jury i Trønderenergi velger så ut hvem som skal få prisen. I år falt valget på et medlem i Selbu Teaterforum. Det var helt tydelig at hun selv ikke ante noe om tildelingen, siden hun denne gangen, som utallige ganger ellers, hadde regien og introduserte de tilreisende gjestene fra Trønederenergi. Hun fikk prisen som en påskjønnelse for all regi og alt administrativt arbeid med Selbu Teaterforum, Selbumartnan, guidetjenesten i Selbu, Selbu Ungdomsteater og gjennom tidene mange tillitsverv og forskjellige oppdrag i lag  og organisasjoner. Jeg benyttet selvsagt anledningen  til å gratulere og gi henne en «selbuambassadørnål». Det er ingen tvil om at det i år som tidligere år, var en verdig vinner av prisen. Gratulerer! Vi trenger slike ildsjeler!

Søndag kveld ble det arrangert «Palestinakveld» på Granby Gård. Vertsskapet der har  nettopp vært på tur til Gaza og sett med egne øyne hvordan forholdene er.  De har tidligere hatt et kulturarrangement til inntekt for proteseverksted i Gaza, og også denne gangen gikk inntektene uavkortet til det samme formålet. Det ble solgt garnpakker til «Gazavotten» som er et samarbeid mellom innehaver av Granby gård og Selbu Husflid. Kr. 100,- av hver solgte pakke går til proteseverkstedet. Søndag stilte mange aktører opp med musikk, sang og diktlesing. Wenke Årethun fra Palestinakomiteen i Trondheim var til stede og hadde en direkte telefonsamtale med lederen for proteseverkstedet. Hun fortalte og viste bilder fra de okkuperte områdene, og det er alltid like sterkt å se hvordan spesielt barn rammes av krigshandlingene. Slike kvelder gir tid til ettertanke, og overbeviser oss om at vi i vår hverdag har relativt små utfordringer. Det er godt at det finnes noen som bruker sin fritid til å lage tilstelninger til inntekt for noen som virkelig trenger en håndsrekning.

Etter ei helg med litt  tid til avkobling, men mye arbeid blant annet med budsjett for 2011, starter ei uke med møter hver dag . Ingen kvelder er opptatt på min timeplan, men med så stor aktivitet på dagtid, blir det nok som vanlig litt «overtid» for å åpne  post og arbeide med aktuelle saker.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: