Tømra Barnehage offisielt åpnet.

Etter tre ukers drift, ble Tømra Barnehage «åpnet» på onsdag. Dette er et bygg og et uteområde som vi kan være stolte over å ha i kommunen.

Mandag gikk turen til Oslo for å delta i landsstyremøte i LVK. Flere saker sto på agendaen, men det meste av tida ble brukt til å diskutere kommende statsbudsjett og hva som sies der om makstaket på eiendomsskatten for vasskraftanlegg. Det ble diskutert strategier, og flere hadde fått signaler fra «sikre» kilder, men de fleste hadde fått til svar at de ikke ville si noe før statsbudsjettet blir lagt fram den 4. august. Da blir det på nytt moblisering om det ikke varsles endringer i eiendomsskattegrunnlaget. Det er i alle fall vilje til å aksjonere, og flere kommuner er helt klare på at de vil si nei til mer utbygging om makstaket videreføres som det er i dag.
LVK har invitert til LVK-ung, og fra Selbu har vi meldt på to politikere og en fra administrasjonen. Dette ble også tatt opp i møtet på mandag, og vi som er fylkesrepresentanter i landsstyret, ble oppfordret til å minne medlemskommunene på samlingen som skal være i oktober. Jeg synes det er viktig at flere blir oppdatert på hva  LVK driver med og hvilke utfordringer og muligheter vi som vasskraftkommune har.
Vi ble bedt om å komme med ønsker om tema  for strategikonferanse og neste landsmøte. Dette er noe vi kan tenke på til neste møte, som vi allerede skal ha den 5. og 6. oktober i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet. Flere saker ble utsatt og vil settes på saklista til det møtet.
Både underveis på flytoget og i møtet, kom det inn flere tekstmeldinger til meg som jeg svarte på. Det er greit  å kunne utføre noe arbeid mens en bruker tid på å reise.

Tirsdag var det møte i formannskap og planutvalg . Det var ikke så mange vanskelige saker, så vi møttes ikke til gruppemøte på forhånd. Først behandlet vi sakene i planutvalget. Også denne gangen var det dispensasjonssøknader på størrelse av anneks og mønehøyde på fritidsbolig. Ut ifra beliggenhet og terreng innvilget vi disse søknadene. Vi har mange slike saker, og når kommunenes arealplan skal behandles, bør vi ta inn endrede  retningslinjer for fritidsbebyggelse som er mer i tråd med alle dispensasjoner vi har innvilget. Trafikksikkerhetsplan skal rulleres, og vi behandlet planprogrammet som skal opp i kommunestyret neste mandag. Planutvalget vedtok programmet med en liten endring. Vi mangler tomter i sentrum, og vi vedtok igangsetting av reguleringsplanarbeid for et område som ligger tett opptil sentrum. Det blir ikke så mange tomter, men med fortetting og et par nye mindre områder, kan vi snart på nytt tilby noen boligtomter for de som vil bo i sentrum.
Til formannskapets møte var det bare to saker. Den ene er unntatt offentlighet, og den andre var revidering av investeringsbudsjettet for 2010. Det var flere justeringer på grunn av tiltak som ikke kan igangsettes så tidlig som planlagt ( blant annet ny Mebond barnehage), reduksjoner i låneopptak som følge  av lavere kostnad enn budsjettert og økte låneopptak på grunn av overskridelser.
Etter møtet som ble avsluttet til lunsj, fikk jeg god tid til en politisk samtale med noen medpolitikere. Det er alltid mange saker som vi kan informere hverandre om og drøfte uformelt. Jobben som ordfører kan i blant være ensom, siden det ikke er andre politikere som til daglig holder til i rådhuset. Derfor er det kjærkomment å kunne utveksle meninger også utenom de formelle møtene.
Nettet var nede i hele Selbu på tirsdag, noe som vanskeliggjør kontorarbeidet siden det meste finnes elektronisk. Jeg fikk heldigvis tatt ut dokumenter til torsdagens møte i Blilyst, så jeg gikk igjennom disse i tillegg til at jeg fikk en prat med hovedtillitsvalgt som også er vår kontaltperson i Romaniaprosjektet.
På ettermiddagen hadde Mental Helse i Selbu & Tydal invitert divisjonssjef for Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold, til et møte. Både politikere og fagfolk fra begge kommunene var invitert. Sammen med medlemmer i organisasjonen, stilte både politikere og ansatte spørsmål ved forslaget om at St. Olavs ønsker å si opp avtalen med DPS Stjørdal om psykiatritjenester til våre to kommuner. Med det pågående arbeidet i Værnesregionen i tilknytning til den varslede samhandlingsreformen, er det helt uforståelig for oss å kutte forholdet til Stjørdal. Etter at dette arbeidet er ferdig, vil våre innbyggere mest sannsynlig få sitt psykiatritilbud ved Stjørdal DPS. En representant for St. Olavs sitter i styringsgruppa for helseprosjektet i Værnesregionen, og da er det enda mer underlig at de nå foreslår å gi våre brukere tilbud i Trondheim. Nettopp denne gruppa trenger forutsigbarhet og stabile rammer, og da blir det helt menigsløst å endre tilknytning for en periode som uansett ser ut til å bli kort. Våre fagfolk får jevnlig veiledning fra DPS Stjørdal, og de uttrykte at dette var til uvurderlig nytte for dem og dermed også for våre brukere. De mente at det var noe av årsaken til at det var relativt få innleggelser fra våre kommuner. Sjøvold gikk igjennom hva avtalen med Stjørdal kostet, og tankene om å opprette ambulerende team som et tilbud til dalføret. Vi som var til stede i møtet, uttrykte at vi har mer tro på å styrke tilbudet ved DPS Stjørdal for  våre brukere, men siden belegget på sengene vi betaler for er lite, kan det være en løsning å redusere antallet. Alle de argumenter for å beholde et tilbud for våre to kommuner på Stjørdal, lovte Sjøvold å legge fram i møte med sine overordnede, og i tillegg til uttalelser vi vil sende til Helse Midt-Norge, vil vi be prosjektleder for helseprosjektet i Værnesregionen om å ta kontakt med direktøren i Helse Midt-Norge  for å informere han.  Blir brukerne våre pålagt å flytte over til Trondheim, for så å gå tilbake til DPS Stjørdal, vet jeg at det i alle fall i en periode dessverre vil bli mer behov for tjenester fra psykiatrien. Det har jeg fått klare meldinger på fra de som i dag trenger dette behandlingstilbudet.

Siden nettet var nede i kontortiden på tirsdag, lå det mange eposter som måtte gjennomgås på onsdag. Selv om jeg tok en rask gjennomgang tirsdag kveld, ble bare det aller viktigste tatt unna da. 
Jeg fikk tidlig i august mail fra Seniorsaken som ønsket svar på spørsmål om antall sykehjemsplasser og planer for videre utbygging. I den anledning ba jeg Helse og Sosialsjefen om en faktaoppdatering, og jeg fikk tilsendt  et greit forslag til svar. Jeg redigerte det og sendte det videre til Seniorsaken.
Like etter at jeg kom til kontoret fikk jeg telefon og oppdatering på emisjonen i Kjeldstadkonsernet. Jeg er glad for at det nå blir en løsning. Kommunen er ikke invitert med på eiersiden av de nye investorene, og kommunen har aldri vært og blir nok heller aldri noen god aktiv bedriftseier. Det vi kan bidra med, er i blant å bidra til å finne løsninger når det er vanskelig å skaffe kapital i en oppstartfase. Vi har fremdeles ikke fått utarbeidet en eierstrategi, men arbeidet skal snart igangsettes, og der vil vi vurdere vår rolle som eier på et generelt grunnlag.
Protokollen fra formannskap og planutvalg ble gjennomgått og godkjent for utsending, og jeg hadde telefonsamtaler med daglig leder i Selbu Næringsforum om møtetidspunkt og andre aktuelle saker som skulle drøftes i styremøtet på onsdag. Jeg har møterett der, men kunne ikke møte siden det var samtidig som åpninga i Tømra Barnehage skulle foregå. I den forbindelse hadde jeg en samtale med leder i hovedutvalg for Bygdautvikling som skulle møte i styret.
Det lå sakspapirer til flere møter som skal være i den nærmeste framtid. Disse gikk jeg gjennom og videresendte til varaordfører det han skal delta på.
Det er nå lenge siden formannskapet har hatt radiokaffe. Det er Nea Radio som sender direkte i en time hver ettermiddag, og vi har prøvd å få til 3 – 4  direktesendinger med formannskapets medlemmer i løpet av året. Nea Radio tar imot spørsmål på forhånd, noen møter oss i «studio» som denne gangen blir på Bjørkhov, og noen ringer inn spørsmål mens sendinga er i gang. Jeg  avtalte på onsdag  at neste radiokaffe blir etter formannskapets møte den 7. oktober.
Leste i Trønderavisa at noen ordførere i Værnesregionen er spurt om de vil anbefale en samkommune. Jeg vil uansett ikke forskuttere hva vi skal utrede, siden vi ble enige om å starte en prosess for å se på framtidig styringsstruktur, og om det i det hele tatt er behov for en annen modell enn den vi har i dag. Alle kommunestyremedlemmer i regionen er innkalt til ei oppstartsamling den 11. oktober, og etter det møtet forventer jeg at vi har et grunnlag for å si om vi skal utrede nye samarbeidsformer. For egen del vil jeg lytte til de råd vi får i dette møtet.
Onsdag var entreprenør, arkitekt, håndverkere, prosjektledelse og andre som har vært involvert i byggeprosjektet, invitert til nye Tømra Barnehage på lunsj. Det ble informert om ulike deler av prosessen  fra ide til ferdig bygg, og mange gaver ble uttdelt. Etter lunsjen var  åpent for publikum, og  det var  taler og flere gaveoverrekkelser ute før jeg fikk klippe snora og erklære barnehagen for åpnet. Mange var innom for å se nybygget, som har passivhusstandard og er et flott bygg som ligger fint i terrenget. Uteområdet er fint og innbyr til aktiv lek. Blant annet er det et lite stykke bjørkeskog inne på tomta. Her er det naturen som har «laget» det ideelle lekeområde.
Mens jeg var på Tømra ble jeg oppringt av NRK-Trøndelag som ville ha en kommentar på direkten om løsningen for Kjeldstad-konsernet. Jeg ble bedt om å ta turen til Nea Radio sitt studio, men fra  Tyholt hadde de problemer med teknologien, og det ble derfor bare et kort hasteintervju på telefon.
Kommunestyret bevilget for ei tid tilbake 100.000 kroner til istandsetting av et musikkverksted i Selbuhallen. Det har vært musikkverksted der i mange år, men det manglet utstyr og rommet var dårlig egnet. Ungdommene som bruker rommet, har sammen med en ansvarlig person fra kommunen gjort en god jobb, og jeg var onsdag kveld invitert for å se på det ferdige resultatet. Vi som var til stede fikk også en liten prøve på musikk  av et band som øver i lokalene. I alt 5 band bestående av ungdommer fra 15 til 24 år, bruker nå musikkverkstedet, og ønsket er at enda flere skal benytte det. Alle ungdommene jeg traff onsdag, har sin opplæring fra Selbu kulturskole, så det er ingen tvil om at det gror godt etter år med opplæring av dyktige  lærere. Jeg fikk bekreftet at de 100.000 kronene vi bevilget, var vel anvendte  penger. Dette er et tilbud som når andre grupper enn de som bare er interessert i idrett, og ungdommene  får også sjøl ansvar for å ta vare på alt som er i lokalene.

Ukens første dager har vært hektiske, og ennå gjenstår torsdag som har en fullt oppfylt timeplan, før jeg skal ha hjemmekontor på fredag. Det ser jeg fram til, for da skal jeg få litt tid til å være sammen med et av  mine barnebarn som er hos oss på ferie denne uken.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: