Pmf, formannskap og kvernstein.

Sommeren er snart over, og mandag startet skolene på et nytt år. Fremdeles håper jeg vi får mange fine ettersommer- og høstdager, slik at vi kommer oss ut og nyter den fine naturen vi har i bygda.

Mandag startet med uformelle samtaler om flere saker med ansatte, før jeg tok for meg epost og saker i saksbehandlingssystemet. Det var flere ting jeg måtte søke bistand fra administrasjonen på for å kunne gi tilbakemeldinger, og derfor sendte jeg noen saker videre. Etatsjef for bygdautvikling hadde ferdigstilt henvendelsen til olje- og energidepartementet om revisjon av reguleringsvilkårene for Selbusjøen. Vi har behandlet dette i formannskapet, men måtte endre på noe før jeg skrev under og sendte det. Endringene har jeg satt opp som referat til formannskapet, men våre krav  i forhold til revisjonen er de samme som i den opprinnelige saken.
Før jeg dro til Peder Morset folkehøgskole for å avvikle møte i rådet og takke avtroppende rektor, skrev jeg ned noen ord som jeg brukte i min takketale.  Det som ikke var gjennomgått av dokumenter til tirsdagens møte, ble det også tid til å lese samt etterspørre og undersøke ting jeg lurte på.
Rådet for Peder Morset folkehøgskole har 4 – 5 møter hvert år, og denne gangen sto revidert budsjett for 2010 på saklista. Styret hadde møte umiddelbart før rådsmøtet, og siden budsjettforslaget ikke var behandlet av ansattes organisasjoner, valgte både styre og råd å utsette saken. Under referatsaker ble vi informert om elevsituasjon,  bemanningssituasjon og Vista Mar. Etter at det formelle møtet var over, ble både styre  og råd samlet for å takke avtroppende rektor og ønske ny rektor velkommen. Jeg holdt en kort tale og overrakte blomster og gave. Mye har skjedd i den perioden Ingjerd har vært rektor, og det er trivelig å registrere at søknaden til skolen nå er langt bedre enn for noen år tilbake. Både avtroppende rektor og tiltredende rektor har jeg vært med på å ansette, og jeg er trygg  på at skolen med ny ledelse fortsatt vil utvikle seg til det beste for elevene.
Mandag  kveld var jeg invitert til Moheim for å få informasjon om forventninger til min deltakelse under åpninga av BlueGrass-festivalen og som jurymedlem. Dette er andre gang dette arrangeres, og i fjor hadde jeg ikke anledning til å være til stede. Jeg fant ut at hovedsaken er å ta det meste på sparket, og at det stort sett skal være «show «.

Det første møtet i formannskap og planutvalg ble avviklet på tirsdag. Gruppa møttes klokken åtte for å  ta opp sakene fra dagens saksliste. Siden vi ikke har vært samlet siden før ferien, var det mange ting å snakke om, og vi fikk derfor ikke tid til å utforme forslag som vi ville fremme i møtet. Den første saken som planutvalget behandlet, var kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Denne er tidligere behandlet i hovedutvalg for bygdautvikling, og vedtaket derfra var lagt fram som forslag til planutvalget. Med bakgrunn i diskusjon i vårt gruppemøte formulerte jeg forslag på å flytte et nærmiljøanlegg ved Selbu Ungdomsskole fra  uprioritert til prioritert liste, og etter diskusjon i møtet, ble det  flere mindre endringer. Blant annet tok vi med et innspill fra ungdomsrådet på å finne permanent plassering for scateboardramper og se på mulighetene for et område for trial. Vi tok også inn et punkt om gang- og sykkelveier i tillegg til mindre redaksjonelle endringer.
Også til dagens møte var det mange referatsaker, noe som heldigvis viser at det er stor byggeaktivitet på ulike områder. Det  vitner om at det er optimisme i bygda. De andre sakene i planutvalget, var flytting av et skogshusvære, deling av eiendom og dispensasjonssøknader  for ekstra mønehøgde på hytte og for oppsetting av garasje som kom innenfor byggeforbudssone. Begge søknadene ble enstemmig innvilget.
I formannskapet var det også fremlagt mange referatsaker. Det var blant annet invitasjoner til konferanser, referater fra diverse møter og skatteinngangen for juli måned. Så langt ligger vi godt over budsjettert skatteanslag, men med erfaring fra tidligere år, vet vi at det ennå er vanskelig å si hvor vi havner til slutt. Det ble 2 millioner mindre i utbytte fra Selbu Energiverk enn vi budsjetterte med, så ekstra skatt kommer godt med når vi skal justere budsjettet. Som referatsak tok vi opp en søknad fra Røde Kors om støtte til Pakistan. Vi vedtok å bevilge kr. 5.000,- til flomofrene.
Den saken som det ble brukt mest tid på i formannskapet, var fastsetting av budsjettrammer for 2011. Med den usikkerhet som følger av omleggingen av overføringene fra staten, uttalte økonomisjefen med sikkerhet at det vil bli endringer. Uansett må etatene starte arbeidet, og da er det godt å ha et disposisjonsfond som vi kan benytte for å dempe store endringer. Det ble fra regjeringen  lovt at vi ikke skal komme dårligere ut enn i 2009, men før statsbudsjettet foreligger, har vi ingen sikre tall. Vi har vedtatt at utgiftene våre det enkelte år ikke skal overstige inntektene. Det vil si at vi må komme ned på et driftsnivå som gjør at vi ikke er avhengig av midler fra disposisjonsfondet. På sikt skjønner alle at fondet vil bli brukt opp om vi ikke kommer ned på dette nivået, og det er langt bedre å ta nødvendige tilpasninger over flere år, enn å måtte skjære dramatisk et enkelt år. De eneste endringene som ble gjort i formannskapet, var et vedtak om å øke kulturmidlene til lag og organisasjoner med kr. 80.000 ,-, og at dette måtte innarbeides i vedtatt ramme. I innstillinga var det lagt opp til at det i videre arbeid med budsjett i etatene, skal finnes innsparinger på en million. Innstillinga og forslaget i denne saken ble enstemmig vedtatt. Det er ansatt innkjøpsansvarlig i Værnesregionen, og det var lagt fram en sak for oss der vi vedtok å si opp dagens samarbeidsavtale med fylkeskommunen om innkjøp for å slutte oss til Værnesregionens innkjøpsordning. Vi behandlet søknad om tomtekjøp , utvidelse av skjenke- og serveringsområder ved Selbutunet, jordleieavtale, grunnavståelse i forbindelse med bygging av vei til Moslet boligfelt og søknad om fritak fra politiske verv. Det er flere slike fritakssøknader i løpet av perioden, og denne gangen var det på grunn av at representanten hadde blitt hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet. Han syntes sjøl dette ble vanskelig å forene, og i skolesaker har vi fått klarhet i at han blir å betrakte som inhabil. Formannskapet vedtok enstemmig å innvilge søknaden.
Godtgjøringsreglementet for folkevalgte skal revideres, og ei gruppe med representanter fra alle «lister» i kommunestyret har gjennomgått det reglementet som gjelder i dag, og lagt fram et forslag til endring. I møtet tirsdag kom vi med flere innspill som de skal vurdere på nytt, og vi vedtok derfor å utsette saken. Vi fikk beregninger som viser at kostnadene til politisk arbeid vil bli en del høyere med det nye forslaget, men skal en få folk til å påta seg verv, må det være en rimelig godtgjørelse for det arbeidet de utfører. Selv med det nye forslaget, dekker vi langt i fra den tida som går med til politisk arbeid for alle som sitter i styrer, råd og utvalg.
I alle pauser var jeg innom kontoret for å lese de epostene jeg så burde besvares umiddelbart, og jeg tok også noen telefoner. Slike hele møtedager er hektiske, og det går litt tid ut over ettermiddagen før jeg klarer å koble av fra saker og diskusjoner.

Selbu kommune er sammen med fire andre kommuner med i et kvernsteinsnettverk som ble igangsatt på initiativ fra KS. Møtet i dette nettverket var denne gang lagt til Selbu, og skal foregå fra onsdag til fredag. Før gjestene fra de andre kommunene kom til rådhuset på onsdag, rakk jeg å gå igjennom post, ta kontakt med fylkeskommunen om søknad om midler til ei kultursatsing, ta telefoner, ha en uformell samtale med revisor og avtale møter.
Deltakere i kvernsteinsnettverket er kommunene Brønnøy, Saltdal, Hyllestad, Vågå og Selbu . Det har tidligere vært samlinger i nettverket i de andre kommunene, men jeg har ikke deltatt før. Denne gangen var jeg så heldig at jeg fikk ønske velkommen til kommunen. Det gjorde jeg ved å bruke en nylig oppdatert powerpoint – presentasjon. Videre i møtet fikk medlemmene informasjon om Selbu som kvernsteinskommune i dag, om prosjektet for næring i og i tilknytning til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og om Selbu og Tydal historielag. På programmet for resten av samlingen står omvisning  i bygdemuseet, omvisning i Kalvåa med kvern i drift og en tur til «Nerfele» for å se på brudd. Leder i Norsk kvernsteinssenter i Hyllestad er også i Selbu disse dagene, og hun skal presentere senteret samtidig som alle kommune er oppfordret til å si noe om arbeidet i sine kommuner. Det vil også bli informert om skoleprosjektet som er dratt i gang gjennom nettverket. Håper at noen fra skoleverket i kommunen kjenner sin besøkelsestid for å få tips om hvordan vi kan formidle kvernsteinshistoria til kommende generasjoner. I tillegg til å delta på første del av møtet på onsdag, skal jeg være med på en «Blåtur» sammen med deltakerne torsdag ettermiddag. Deltakerne vil uten tvil få noen fine dager i Selbu. Det er ildsjeler i nettopp formidling av kvernsteinshistoria som tar seg av informasjon og omvisning, og siden jeg er opptatt på fredag når de skal opp i fjellet, vil varaordfører bli med på den turen.

Torsdag er det den årlige grilldagen som politikere i kommunen, eldreråd og pensjonistforening arrangerer. Håper at værgudene er med oss. Dette har vært et trivelig arrangement som ble startet opp før min tid som ordfører, og det er så populært at vi har mellom 120 og 150 besøkende hvert år. Jeg ser fram til å treffe mange av kommunens pensjonister!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: