Midtsommer.

Mandag var årets lengste dag, og fremdeles har vi nesten ikke hatt en hel dag med sol. Sommertemperaturene lar vente på seg, og bøndene fortviler over det som tegner til å bli elendige avlinger. Håper vi snart kan kaste ulljakken og få litt sol på kroppen.

Lederen i fredagens Selbygg tok for seg manglende vedlikehold i Kalvåa. Det har nettopp vært ei fantastisk Vømmølforestilling på utescena der, og det er ingen tvil om at dette anlegget skulle ha hatt en opprustning. Uansett blir det noe overdrevet når lederen beskriver det kulturarbeidet som utføres i kommunen, som tilfeldig «venstrehåndsarbeid».  Håper i alle fall ikke  dette er rettet mot  personer i administrasjonen som jobber med kultursaker. Det hevdes også at selbukulturen lever utmerket ikke på grunn av, men på tross av kommunalt engasjement. Dette er ikke rettet bare mot denne periodes politikere, men ulike regimer som har hatt makta i kommunen. Jeg har tidligere diskutert slutninger som er gjort i Selbyggens leder, og på nytt mener jeg at det blir trekt slutninger på et tynt grunnlag, når ansatte og flere kommunestyrer blir beskrevet på denne måten på grunn av  forfall i Kalvåa .  Uten frivillige ville vi ha hatt lite kulturaktivitet, og det ville ha blitt langt mindre attraktivt å bo i Selbu.   Det offentlige blir aldri annet enn tilretteleggere for at det frivillige kulturlivet skal blomstre, og offentlige midler strekker langt i fra så langt som vi skulle ønske. Hvert år er jeg like imponert over alt frivillig arbeid som legges ned, og jeg er stolt over at vi klarer å holde liv i dugnadsånda. Kulturarbeidet i kommunen er fordelt på en helt annen måte enn den gangen vi hadde en kultursjef, men totalt antall stillinger som jobber med slike saker, er  ikke redusert. Den organiseringa som er i dag, ble vedtatt etter åpne høringer og politisk behandling av kulturplanen i inneværende periode, og så langt har jeg ikke erfart at det arbeidet som utføres, er «venstrehåndsarbeid».

Søndag kveld reiste jeg sammen med flere fra styret i Trønderenergi til Bessaker for å se på vindmølleparken som er der. Det var i alt 25 vindmøller, og vi fikk en orientering om parken og om hvordan vindmøllene fungerer. Jeg har ikke vært der tidligere, så det var interessant. Området var flittig brukt som turområde for folk. Veier var bygd mellom alle møllene, og det var også satt opp ei hytte på det høyeste punktet. Herfra var det fin utsikt, så selv om jeg  ikke synes at vindmøllene er er vakre i landskapet, ble vi fortalt at nettopp dette området var langt mer i bruk i dag enn før møllene ble bygd.
Før jeg dro, ble jeg oppringt av leder i Sør-Trøndelag sau og geit, som ønsket at jeg skulle ta kontakt med ordfører i Stjørdal for å få dem til å søke om tillatelse til å bruke helikopter i jakta på ulven som det var gitt fellingstillatelse til. Det gjorde jeg, og vi hadde flere telefonsamtaler mellom ordførerne i de  kommunene som nå er berørt av skadene som ulven har gjort. Resultatet ble at SNO ikke ville ta i bruk helikopter, men fremdeles håper jeg at jaktlaga klarer å ta ut dette skadedyret.

Fra Bessaker dro vi til Stokkøya der vi hadde tilhold på Stokkøya Sjøsenter.  I tillegg til at vi fikk informasjon om dette stedet, fikk vi se hvor brua til Linesøya skal bygges. Stokkøya Sjøsenter er et flott sted med spesiell arkitektur, fin beliggenhet og med servering av god mat. Mandag hadde vi styremøte i Trønderenergi. Mange saker sto på agendaen, og vi  fikk blant annet  fremlagt en konsernrapport pr. mai 2010 i tillegg til at vi fikk en mer utfyllende statusrapport fra enkelte forretningsområder.

Tirsdag var det mange møter på agendaen, men før lunsj hadde jeg noen timer som jeg brukte til samtaler med administrasjonen, gjennomgang av post, noen telefoner og forberedelse til møtet i Værnesregionen på onsdag. Jeg fikk blant annet telefon fra en saueier om at de fortsatt ville jobbe for å få tatt ut ulven som jakter i området mellom Stjørdal, Meråker og Selbu. Det er nå fylkesmannen i Nord-Trøndelag som gir denne tillatelsen, og jeg ga selvsagt min fulle støtte til dette arbeidet. IMDI-Trøndelag ringte også for å meddele at det var lite trolig at Selbu måtte ta imot flyktninger i inneværende år. Derfor anbefalte hun at vi måtte legge planene på is, og gjennoppta arbeidet dersom vi fikk nye henvendelser. Dette ble da også vedtaket i tirsdagens kommunestyremøte.
Det første styremøte i Fra fjord til fjell AS ble holdt på Bjørkhov tirsdag. Til behandling hadde vi blant annet budsjett for 2010, stillingsinstruks for daglig leder og drøfting av framtidsplan. Jeg er glad for at vi endelig er kommet i gang med videre arbeid på dette viktige prosjektet.
Etter dette møtet dro jeg til Peder Morset folkehøgskole for å delta på rådsmøte og avvikle generalforsamling i Peder Morset eiendom som eier et  sykehjem i Spania. Trondheim kommune leier og driver stedet. Vi fikk en grei gjennomgang av utfordringene i forhold til endelig avtale med Trondheim kommune om drift av Peder Morset sine fem plasser i sykehjemmet. I rådsmøtet vedtok vi kontrakt om videre utbygging av nye internater, og fikk  diverse orienteringer.
Det siste kommunestyremøtet før sommerferien ble avviklet tirsdag kveld. Først i møtet fikk vi en orientering fra leder i ungdomsrådet om deres arbeid. Det ble stilt flere spørsmål fra salen etter orienteringen, og alle fikk vel begrunnede svar. Det er godt at vi har så dyktige ungdommer med i sentrale posisjoner i kommunen, og både vi og de ønsker et enda tettere samarbeid. KS i Sør-Trøndelag var til stede i møtet og gjennomførte en lokaldemokratiundersøkelse. Alle fikk utlevert noen spørsmål som vi skulle gi skriftlige tilbakemeldinger på.
Som første sak i møtet sto en forvaltningsrevisjonsrapport på agendaen. Denne rapporten tok for seg sykefraværet i kommunen, og om de tiltak vi setter inn for å redusere dette, virker etter intensjonene. En representant for Revisjon Midt-Norge var til stede i møtet og orienterte om planen, før mange representanter tok ordet. Vi har et alt for høyt sykefravær i kommunen, og selv om det er igangsatt mange tiltak, har ikke disse fått den forutsatte effekt. Det ble en fin debatt, og med bakgrunn i anbefalinger fra kontrollutvalget, ble det fattet  vedtak på hva som skal skje videre med dette viktige arbeidet.
Rapport for 1.tertial sto også på saklista. I denne saken ble det gitt mange positive tilbakemeldinger til rådmannen på utformingen av planen. Det er vel fortjent, for dokumentet framstår som langt mer helhetlig og oversiktlig enn slike rapporter  har gjort tidligere. Det kom ingen nye forslag, men det var mange gode innlegg også i denne saken.
Endelig har vi fått på plass en handlingsplan for kommunale boliger. Denne sto på saklista, og flere representanter tok ordet for å stille spørsmål. Diskusjonen munnet til slutt ut i en votering på om vi skulle kalle planen «Boligsosial handlingsplan» eller » Plan for kommunale boliger». Flertallet gikk for det siste. Det aller viktigste er at vi nå har fått ferdigbehandlet denne planen, og at vi kan sette i gang arbeidet med å skaffe boliger som er mer tilpasset dagens behov enn de vi har i dag.
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt i tillegg til en endring i en allerede eksiterende reguleringsplan for et hyttefelt. Jeg ser fram til det videre arbeidet med kommuneplanen. I planprogrammet lå forslag til framdriftsplan og prosess, og innbyggerne i kommunen skal selvsagt innvolveres gjennom åpne møter.

Regionrådet i Værnesregionene hadde møte på Patrusli gård i Tydal på onsdag. Jeg har kjørt forbi gården mange ganger, men aldri vært innom. Innehaveren orienterte oss om gårdens historie og hva de har å tilby i dag. Stedet er uten tvil godt egnet til mindre konferanser og opplevelsesferier, og lokalene og maten vi fikk servert, anbefales på det sterkeste.
Jeg er leder i regionrådet, og ledet derfor møtet som startet med en gjennomgang av arbeidet med strategisk næringsplan for Værnesregionen. Så langt har arbeidet dreid seg om kartlegging av dagens situasjon og statistikker som skal danne grunnlag for strategier og tiltak. Det  blir etterhvert invitert til møter der jeg håper næringslivet møter opp og gir innspill til hva det bør satses på i regionen.
På forrige møte ble vi enige om at vi må starte arbeidet med å se på hvordan vi skal kunne få en bedre politisk styring innenfor de områder vi samarbeider på. En person fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag var til stede på møtet, og han understreket at det nok var umulig å fortsette bare med vertskommunesamarbeid slik vi gjør  i dag, når helserformen skal gjennomføres. Derfor har vi ikke noe valg. Drøftingene om styringsmodeller må igangsettes. Det forelå et forslag fra arbeidsutvalget i Værnesregionen om prosess for dette arbeidet. Der var ikke kommunestyrene i regionen innvolvert før våren 2011. Det ble imidlertid i regionrådet vedtatt at vi skal ha et fellesmøte allerede i oktober . Dette er viktig for  å forankre et arbeid som vil få stor betydning for hvordan vi  kan ivareta demokratiet i et interkommunalt samarbeid.
«Inn på tunet»  i regionen har dannet et uforpliktende nettverk, og de var invitert til møtet for å si noe om sin aktivitet og hva de kan tilby. I Selbu har vi heldigvis også et slikt tilbud, og vi begynner nå endelig å få på plass en struktur i egen organisasjon som gjør det mulig bruke det på en målrettet måte. Det de kunne fortelle om mestring og trivsel knyttet til enkeltmennesker, viser at dette er et tilbud som bør benyttes både av helse og skole.
Et firma har utarbeidet en profilhåndbok for regionen, og vi fikk presentert denne. De hadde tatt utgangspunkt i regionenes geografi, og med litt forklaring og gjennomgang av hvordan den kan brukes, ble forslaget godtatt av regionrådet.
Det er fra departementet utsendt et høringsnotat på lovfesting av samkommunen. Vi vedtok der at arbeidsutvalget skulle legge fram et forslag  til uttalelse som vi kunne bearbeide videre i de enkelte kommunene, eller som vi kan velge å sende inn som en felles uttalelse. 
Innenfor helse er det allerede satt i gang flere samarbeidsprosjekter, og vi vedtok å videreføre de som er startet, og sette i gang nye. Vi har fått skjønnsmidler til dette arbeide fra fylkesmennene og vil også søke om midler til det videre arbeidet. 
Rapporter for 1. tertial fra alle de tjenesteområdene vi samarbeider på, ble gjennomgått og tatt til orientering. Fra revisjonen var det gitt tilbakemelding til flere medlemskommuner om at regnskap, lønn og skatt i Værnesregionen fungerte meget bra. Det er også et veldig lavt sykefravær, og tillitsvalgt som var til stede i møtet, sa at hun hadde fått tilbakemelding fra ansatte om at de trivdes godt i jobbene sine. Dette var gode tilbakemeldinger spesielt når vi vet at «fødselen var trang».
Vi samarbeider også om et kompetanse- og rekrutteringsprosjekt, og vi vedtok strategier for dette i tillegg til en framdriftsplan. Forslag på gjennomføring av  undersøkelser som skal legge grunnlaget for bl.a. hvordan vi kan bedre omdømmet vårt, vedtok vi også å gjennomføre.
Etter at jeg kom fra Tydal, rakk jeg så vidt innom kontoret for å se igjennom post, før jeg gikk til et møte med Selbu I.L handball. Sammen med daglig leder, styreleder og markedsansvarlig snakket vi litt om hvordan vi sammen kan forsøke å skaffe midler til handballsatsinga. Etter dette var det invitert til strategisamling for handballen. I alt 25 personer var til stede, men det viser seg at det alltid er en trofast gjeng som møter opp, og ikke alle foreldre som vi vet har bestemte meninger om hvordan det skal satses videre. Møtet startet med en orientering om sistuasjonen i avdelinga, før  banksjefen i Selbu Sparebank og jeg fikk si litt om hva handballen betyr for oss. Forsamlingen ble så delt inn i grupper som diskuterte framtida for handballen i bygda. Resultatet av dette ble framlagt i plenum, men styret fikk nok ingen klare anbefalinger. Alle ser at det er en stor utfordring for Selbu å skaffe penger til det vi ønsker å satse på, men dette gjelder nok ikke bare vår klubb. Hver vår og forsommer er dette en stor utfordring, men med stadig økende budsjettrammer, blir utfordringene større og større.

Været ble endelig fint nesten en hel dag og kveld, og siden det er sankthansaften, håper jeg at mange har hatt ei fin midtsommermarkeirng. Det er liten tradisjon for å feire sankthans i Selbu, og med den møtevirksimheten som har vært, er det i alle fall for min del  ikke tid til «fest». Resten av uka  blir det heldigvis tid til å ta igjen kontorarbeid som har blitt forsømt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: