Siste «møtemåned» før ferien.

Nå har siste innspurt med møter før årets sommerferie startet. Juni er alltid en av de mest hektiske også på den politiske arena, siden det meste skal «gjøres unna» før ferien.

Årets siste maidag var avsatt til dagmøte i kommunestyret. Vi har som hovedregel kveldsmøter i kommunestyret, men når vi skal behandle budsjett, årsmelding og regnskap, avvikler vi møtet på dagtid. På mandagens agenda sto blant annet en plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget hadde innstilt på at vi i perioden 2010 – 2011, skulle gjennomføre to forvaltningsrevisjonsprosjekter. Det som var prioritert på topp, var omdømmebygging, og som nummer to hadde de satt opp interkommunalt samarbeid.  Det ble en lang debatt med gruppemøte på denne saken. Forslag ble fremmet om å snu  på prioriteringen, og det ble også fremmet et forslag om at kostra skulle gjennomgåes i et revisjonsprosjekt. Resultatet ble til slutt at flertallet sluttet seg til forslaget fra kontrollutvalget. Sak om kjøp av Årsøya fra Trondheim Energi, fikk enstemmig tilslutning. Det samme gjorde en søknad om serveringsbevilling, mens en sak om skjenkebevilling ble vedtatt mot to stemmer. Selbu har i mange år vært observatør i det interkommunale samarbeidet i  Trondheimsregionen. Vi måtte nå ta stilling om vi ville være medlemmer, eller om vi skulle ivareta våre interesser i denne sammenheng gjennom Værnesregionen. Innstillingen om at vi ikke skal være medlem, ble enstemmig vedtatt, og etter allerede gjennomførte  drøftinger med arbeidsutvalget i Trondheimsregionen, avventer vi utspill derfra på hvordan vi fortsatt kan ha et samarbeid. Arbeidsutvalget var klare på at hele Trøndelag var avhengige av hverandre, og at det måtte være et samarbeid mellom de ulike geografiske regionene. Regional strategisk næringsplan for Trondheimsregionen sluttet vi oss til, og vi har fått lovnad på at vi kan delta i de prosjekter vi måtte ønske gjennom å bidra økonomisk i det enkelte prosjektet.  Årsmelding og regnskap for Selbu Næringsselskap KF ble enstemmig vedtatt, før debatt på årsmelding og regnskap ble slått sammen. Her fikk de tre hovedutvalgslederne ordet først for å si noe om sin sektor, og deretter ble ordet gitt fritt. Mange hadde innlegg, og administrasjonen fikk mye ros for årsmeldinga. Den er grei og oversiktlig, og gir god informasjon om driften i kommunen. Det ble også fremmet nye forslag blant annet om vedlikehold i Kalvåa, kvernsteinshistorien vår, personalpolitisk handlingsplan og ressurser til PPT. Både innstillinga og de forslagene som ble fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. Helt til slutt på saklista sto årsmeldinger fra områder vi samarbeider på i Værnesregionen, og fra arbeidsgiverkontrollen som vi samarbeider med 10 ander kommuner om. Når det gjelder Værnesregionen blir det til stadighet etterlyst hvor mye vi har spart på samarbeidet, og hvilke ekstra fordeler det gir oss. I fjor ble det lagt fram en sak på økonomi, og det samme vil bli forsøkt ved en senere anledning. Det kan etterhvert som tiden går, bli vanskelig å få et eksakt svar på innsparinger, siden kravene som stilles innenfor flere områder, endres. Men rådmannen som er leder i arbeidsutvalget i Værnesregionen, sa at dette var et tema som ble drøftet i flere av medlemskommunene, og at det derfor bør lages en felles sak som sier noe om  de økonomiske og de kvalitesmessige «stordriftsfordelene». Dette er i alle fall noe som må være gjenstand for vurdering når forvaltningsrevisjonsprosjektet som ble prioritert i perioden 2010 – 2011, skal gjennomføres. Det er godt å ha et kommunestyremøte på dagtid i blant. Har vi kveldsmøte, er det mange som har en hektisk arbeidsdag bak seg  før de starter møtet, og det kan være slitsomt. Også mandag ble møtet tatt opp og sendt på Web-TV i tillegg til at det som vanlig overføres i Nea Radio.
Etter møtet fikk jeg besøk av flere medpolitikere som ville diskutere ulike saker. Siden jeg skal være borte noen dager i neste uke, skal varaordfører overta noen oppgaver i de dagene. Han skal blant annet møte kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune som har lagt møte og befaring til Selbu, og  opplegget for dette besøket  hadde han som vanlig helt klart. Komiteen skal også overvære en Rotmo-forestilling  på utescenen i Kalvåa. Det er Selbu Korensemble som følger opp suksessen fra i fjor, og jeg har allerede sikret meg billetter til lørdagens forestilling.
Det ble sen ettermiddag før jeg forlot kontoret etter å ha sendt over planene for ordførerturen den 14.juni til Trondheimsregionens friluftsråd. Disse turene skjer i regi av friluftsrådet, og de sørger derfor for annonsering. Det var også kommet innkalling til generalforsamling i Årsøya fritidspark og dokumenter til generalforsamling i Selbu-Trykk AS. Formannskapet er generalforsamling for sistnevnte firma, og den vil bli avholdt i forkant av kommende møte i formannskapet. Jeg rakk så vidt å se litt på disse dokumentene, og begge hadde positive årsresultater. Før møtene må jeg selvsagt ta meg bedre tid til å lese igjennom både regnskap og årsberetning.

Tirsdag morgen undersøkte jeg litt om hvem som skal delta på pilegrimsmøte på Granby gård på onsdag. Dette er noe som kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune må orienteres om når de kommer på besøk neste uke. Jeg benyttet anledningen til å oppdatere etatsjef bygdautvikling om framtidige planer for pilegrimssatsinga.
Styringsgruppa for SLT var innkalt til møte på formiddagen. Der diskuterte vi hvor koordinatoren bør bruke sine samordningsressurser. Skal det være på all type forebygging, generell forebygging, selektiv forebygging eller på rus- og kriminalitetsforebygging. Vi drøftet dette ut ifra en gjennomgang av utfordringer og prioriteringer som var satt opp av arbeidsgruppa, og anbefalte at arbeidsgruppa skulle komme med forslag til  neste møte. Det er nå startet et arbeid med gjennomgang av alt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette er igangsatt for å se om vi med de ressurser vi i dag bruker på dette, kan finne måter å arbeide på som gir enda bedre tjenester til de som trenger det. I september skal det være en SLT-konferanse i Stavanger. Mange interessante overordnede problemstillinger var tema der, og jeg valgte å delta sammen med koordinatoren.
Protokollen fra mandagens kommunestyremøte ble godkjent for utsending til kommunestyrets medlemmer, og jeg forberedte meg  til møter og konferanser i nær framtid. Annonse til ordførers tur i regi av Trondheimsregionens  friluftsråd kom til gjennomlesing, og jeg redigerte denne litt før jeg sendte den tilbake. Etter lunsj var vi invitert til Selbu Energiverk for å få en gjennomgang av energiutredningen som de er pålagt av NVE å utarbeide for kommunen. Denne inneholder beskrivelse av det lokale energisystemet, forventet energibruk i kommunen, vurdering av alternative energiløsninger for utvalgte geografiske områder og forholdet til andre planer og forskrifter. Rådmann og leder i Selbu Næringsforum var til stede på gjennomgangen sammen med meg. Vi benyttet anledningen til å stille spørsmål spesielt til utbygging av hyttestrøm. Flere områder har nå fått strømtilførsel, og andre planlegges for utbygging. Det er selvsagt langt enklere å bygge ut sammen med generell utbygging av nye felt. I gamle felt er det ofte spredt utbygd, noe som gjør det ekstra kostbart .
Som vanlig ble arbeidsdagen lang med lesing av post og gjennomgang av saker for behandling, men etter at arbeidsdagen i rådhuset normalt er slutt, er det mulig å ta unna arbeid som ligger «på vent».

I perioder med mange møter og lite fritid, kverner ofte tankene hver kveld rundt saker som jeg vil etterspørre. For å prøve å unngå at alt også på fritida dreier seg om arbeid, skriver jeg det ned og starter dagen med å ta samtaler først og fremst med rådmann, men også med saksbehandlere når det gjelder enkeltsaker. Slik startet jeg dagen på onsdag, men det meste av det jeg etterlyste, var heldigvis under arbeid eller allerede utført. 
Fra helsestasjonen lå det en epost med beskjed om de var gått tom for gaver til nyfødte. Dette er en gledelig melding, for det tyder på at  mange nye selbygger ser dagens lys. Jeg skrev derfor på kort som følger med gavene, og sendte over noe selbuskjerf som alle får når helsesøstrene våre drar på hjemmebesøk.
Før jeg dro til møte på Selbu videregående, hadde jeg besøk på kontoret av en som klaget på sjenerende støy fra dekket på den nye Kulset bru. Dette er noe vi også har hørt om tidligere, men rådmannen kontaktet umiddelbart saksbehandler som kunne fortelle at leverandøren var kontaktet. Håper det er mulig å gjøre noe med dette, og at jeg kan gi tilbakemelding til de det gjelder.
Det var Selbu Næringsforum som hadde innkalt til møte om tverrfaglig opplæringskontor. Røros har etablert et slikt kontor, og flere av de som deltok i onsdagens møte, deltok også da. Både rektor og leder i skoleutvalget var onsdag  til stede sammen med daglig leder i Selbu Næringsforum. Rådmann representerte kommunen sammen med meg. Vi diskuterte hvordan vi bør gå videre med arbeidet for å finne ut om det er grunnlag for en slik etablering. Stjørdal kommune har et opplæringskontor for «kommunale fag» der Meråker og Levanger er medlemmer. Resten av kommunene i Værnesregionen har vurdert muligheten for å bli medlem der, men skal vi ha et tverrfaglig kontor for Selbu og Tydal, avhenger det av kommunal deltakelse. Derfor må vi ikke binde oss til noen avtale før vi får avklart om vi kan etablere et eget kontor. Næringsforumet skal nå ta kontakt med aktuelle bedrifter for å finne ut om det er interesse for en slik bistand. Det er få små bedrifter som tar inn lærlinger. Dersom dette skyldes mangel på tid og ressurser til å ta de administrative oppgavene som følger med lærlingeopplæringa, kan et slikt kontor bidra til at det blir tegnet flere lærekontrakter i kommunene våre. Rådmann fikk i oppgave å finne ut mer om Stjørdalskontoret. Deretter bestemte vi oss for å invitere bedrifter og kommunene til et møte der ansvarlig for kontoret på Røros blir bedt om å si noe om deres erfaringer, og vi håper også at en i skoleadministrasjonen fra fylkeskommunen kan delta.
Etter dette møtet rakk jeg så vidt å ta en tur innom rådhuset før turen gikk til Granby gård. Mellom møtene fikk jeg  telefon om forhold i Bellområdet som jeg håper vi kan løse. Jeg tok i alle fall umiddelbart kontakt med saksbehandler som lovte å ta tak i problemet. På Granby var det innkalt til møte om pilegrimsarbeidet. Romboleden går gjennom Tydal, Selbu og Malvik på norsk side. Det er nedsatt en interkommuanl komitè som var til stede sammen med administrasjon og ordførere fra de tre kommunene. En av ildsjelene fra Tydal presenterte leden, arbeidet som er gjort og hvilke utfordringer vi har. Det viser seg at det ikke er stor nok interesse for en fellesvandring i år, og det er også en viktig grunn til at vi må  intensivere arbeidet med å få satt dette i system. Ingen har ansvar for markedsføring, og dermed blir det naturlig nok få interesserte vandrere. Hittil har det meste dreid seg om frivillig arbeid både med merking, rydding og drift forøvrig, men det er det umulig å basere  framtidig drift på. Vi var enige om at det må være muligheter til å ha inntjening på drifta om dette skal videreutvikles. Så langt har både kommunalt ansatte og frivillige stilt opp for vandrerne uten at de har betalt  mer enn det koster med mat og overnatting. Dette er også en form for ferie, og de som ønsker å gå her, må for framtida finne seg i at også denne ferieturen koster noe. Pilegrimskomiteen har hatt møte med Gunn Karin Gjul som sitter i kulturkomiteen på Stortinget. Hun har vært behjelpelig med å skissere hvordan vi bør gå fram for å forsøke bli prioritert for statlige midler sammen med andre leder som allerede er inne på statsbudsjettet. Det er utarbeidet en økonomisk oversikt over hva som trengs av investeringer og til drift, og vi ordførere fikk i oppgave å knytte kontakt med politikere regionalt og sentralt. Ordfører i Malvik tok utfordringen med å utforme et brev med ønske om møter. Timeplanen til de fleste av oss, er nok fullt belagt på juni, men får vi møte, må noen av oss rydde plass for å delta sammen med medlemmer fra pilegrimskomiteen. I planene inngår et pilegrimssenter på Granby Gård, noe alle sluttet seg til.

I morgen skal jeg delta i konferanse i Oslo om konsesjonskraft, og fredag ser det ut til at det kan bli tid til å få unna diverse arbeid på kontoret. Som vanlig er dette vanskelig å forutse, men det er i alle fall ingen møter på timeplanen på fredag. Til helga er det Selbucup i handball med 200 deltakende lag, og værprognosene er heldigvis gode. Det betyr mye både for arrangøren og for tilreisende som vi håper skal få et fint opphold i Selbu.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: