Endelig i havn med kommunedelplan Mebonden -Tømra.

Vi har jobbet i flere år med en kommunedelplan for området Mebonden – Tømra. Sluttbehandlingen i kommunestyremøtet på tirsdag, ga et enstemmig vedtak.

Mandag dro jeg tidlig til Oslo for å være sammen med ordførerkolleger fra Arbeiderpartiet. Hvert år arrangerer KS kommunedager. Denne konferansen går over tre dager med partisamling for ordførere første dag, og videre separate ordførersamlinger og rådmannsamlinger før alle samles siste dag. Jeg har et år vært til stede alle  dagene, men i år som i fjor valgte jeg å dra heim etter første dag. Kvinnelige ordførere startet dagen med å snakke litt om våre  erfaringer, og hva vi ønsker av skolering og nettverkshjelp i vårt arbeid.
Selve konferansen startet med at partisekretær, Raymond Johansen ønsket oss velkommen og holdt et innledningsforedrag. Han understreket viktigheten av å løfte blikket forbi enkeltsakene og ta politiske valg for fremtiden, og sa at det er i kommunene utviklinga skjer. Derfor er den jobben vi som ordførere utfører, viktig for å få gjennomført Arbeiderpartiets politikk. Forskjellen på høyresidas og vårt velferdssamfunn sa han også noe om. Med skattelettelser blir det bedre velferd for de få rike, mens det velferdssamfunnet vi har bygd opp med like rettigheter til alle, vil ble svekket . Med  skattelettelser til de rikeste, vil det bli mindre omfordeling av de verdier som skapes.
Både partisekretæren og finansminister Sigbjørn Johnsen la i sine innlegg vekt på viktigheten av å få alle i arbeid. De som har mulighet til å bidra, må få anledning til å gjøre det. «Den som har sterkest rygg skal kunne bære litt mer», sa Johansen. Finansministeren  understreket viktigheten av å ha styring i økonomien. Vi kan ikke over tid bruke mer enn det vi tjener, og det er også viktig for vår økonomi at våre handelspartnere har styring på økonomien. Har de ikke det, rammes vår handel med utlandet, og den er vi selvsagt avhengig av.  Han sa også at siden det er de unge som skal bidra til å skape verdier som kan ta vare på velferdssamfunnet vårt, må vi sette dem i stand til det. Derfor er det viktig å ha gode barnehager og skoler. Det er der grunnlaget for framtida legges.
Etter innleggene var det åpent for debatt. Det var mange som ønsket å si noe så det ble 2 minutters innlegg på hver. Mange tema ble tatt opp. Det var oljeutvinning i nord, jernbane, vei, kommuneøkonomi, lokalsykehus, distriktspolitikk, energipoltikk, rettighetslovgivning og enda flere politiske tema som opptar oss som ordførere i hverdagen. 
Arbeiderpartiet har satt i gang et arbeid med ny kommunalpolitisk plattform. Der er det stortingsrepresentant Ingalill Olsen som er leder. Hun var innleder etter lunsj. Også hun understreket at det er i kommunene vedtak fattes for de som skal få tjenester av det offentlige. Fra sin tid som ordfører, delte hun noen erfaringer med oss, og sa at kommunepolitikk er avansert voksenopplæring der en lærer så lenge en lever. Dette sier jeg meg helt enig i  etter nesten en periode som ordfører. En må kunne litt om det meste, og det forventes at en skal kunne svare  på spørsmål om all virksomhet i kommunen. Hun var som de to foregående innlederne klar på at verdier må skapes før de kan deles, og at rikdommen må deles på alle, ikke bare på de rike. Dette var også et veldig interessant innlegg, og det var helt tydelig at hun hadde erfaring fra kommunepolitikken når hun tok for seg utfordringene både i helsesektoren, i skole og barnehage, i distriktspolitikken og utfordringer med dagens kommunestruktur.
Etter dette innlegget var det på nytt anledning til å ta ordet. Flere tok opp vilkårene for bosetting i distriktene, og viktigheten av å ha råderett over egne naturressurser. Også landbrukets ubestridte betydning for distriktskommunene ble omtalt. Uten et aktivt landbruk, kan ikke distriktene bestå. Arbeiderpartiordfører i Åfjord, Vibeke Stjern har sammen med representanter for landbruksnæringa og en ordfører til,  fått et møte med Karl Erik Schøtt Pedersen for å bringe fram budskapet om bedring av rammevilkårene for landbruket. Jeg er spent på  hvordan årets jordbruksoppgjør blir, og jeg benytter  enhver anledning til å understreke overfor sentrale politikere hvor viktig landbruket  er for oss i Selbu.

Tirsdag kveld var det kommunestyremøte, og jeg brukte derfor mye tid i løpet av dagen til nok en gang å kvalitetssikre innstillingen til kommunedelplanen for Mebonden – Tømra, som jeg hadde fått delegert myndighet fra formannskapet til å godkjenne. Med så mange runder med behandlinger og en planprosess som ikke hele tiden har gått «på skinner», fant jeg det nødvendig å ha et innlegg i saken før jeg ga ordet fritt. Dette forberdte jeg godt, og det viste seg at den redegjøringen jeg ga, var  nyttig for å unngå en utsettelse av behandlinga. Jeg er veldig glad for at vi nå har vedtatt det meste av denne planen, slik at vi kan komme i gang med videre planarbeid og igangsetting av tiltak.
Før lunsj på tirsdag hadde vi et møte om pilegrimsarbeidet. Først på juni skal ordførere og andre representanter fra alle de tre norske  kommunene som Romboleden går igjennom, møtes på Granby Gård for å drøfte felles satsing rundt pilegrimsleden. Disse kommunene er Malvik, Tydal og Selbu, og så langt har det meste av dette arbeidet vært utført av frivillige. Det kan en ikke vente skjer i framtida, og med den statlige satsinga på leden over Dovre, mener vi at også vår led, er berettiget til støtte. Strategier for hvordan vi skal fremme tanker og ideer for vår satsing, vil bli drøftet i møtet på Granby. Derfor hadde jeg sammen med andre som jobber med pilegrimsarbeidet i kommunen, et møte for å snakke litt om hvordan vi i Selbu skal ta tak i dette arbeidet.
Siden jeg var fraværende på mandag, var det  kommet mange eposter og annen post som ikke var åpnet og besvart. Noe av dette rakk jeg  å gå igjennom i tillegg til at jeg hadde samtaler med rådmann, medpolitikere og saksbehandlere om kommunestyresaker og andre saker som det jobbes med.  Nea Radio var innom i løpet av dagen for å få noen kommentarer før kveldens møte.
Kommunestyremøtet valgte jeg å starte med ett minutts stillhet til minne om Kjell Fuglem som døde ved påsketider. Han har vært fast medlem i kommunestyret i tre perioder. I løpet av møtet foretok vi suppleringsvalg, og selv om det nå er valgt nye personer i alle de verv Kjell hadde, blir han  savnet av alle politikerkolleger.
Første sak på møtet var spørsmålet om Selbu kommune ville ta imot flyktninger. I vårt gruppemøte som vi hadde umiddelbart før kommunestyret startet, stilte vi oss enstemmig bak innstillinga fra formannskapet om å si ja og starte arbeidet med å finne boliger. Fra Høyre og felleslista SP/Krf/V ble det lagt fram et forslag som sa at vi var positive til å ta imot flyktningene, men at det var ønskelig å utrede kostnader og muligheter for bl.a.bolig, utdanning, jobb og helsetjenester bedre før vi sier et endelig ja. Det er vikitg å ha alt dette på plass, men den  gruppen som er sammensatt av personer som har ansvar for alle disse fagområdene, har allerede hatt møter og konkludert med at vi skal kunne ta imot de vi er bedt om. Vi sluttet oss imidlertid til forslaget som ble fremlagt, siden det selvsagt, om det er mulig, er en fordel  å ha flere opplysninger på bordet når vi skal behandle saken. Dersom ikke forslaget hadde inneholdt et punkt om at vi er positive til å ta imot flyktninger, ville vår gruppe ha støttet innstillinga som planlagt . Jeg er ikke i tvil om at Selbu klarer dette, og jeg er også sikker på at vi klarer å gi gode tjenester. Saken kommer opp til endelig behandling i junimøtet. Neste sak på kartet var sluttbehandling av den tidligere omtalte kommunedelplanen. Det var ikke så mange innlegg i saken, men noen kom med kritikk av saksbehandlinga i planutvalget i forhold til avgjørelser om adkomst til ny Mebond barnehage. Også saksframlegget og manglende innstilling fra planutvalget ble kritisert, men det endelige vedtaket ble heldigvis enstemmig. Jeg har full forståelse for noe av kritikken som ble framsatt, men jeg er mest glad for at vi nå er i havn med en sak som har tatt alt for lang tid. I Værnesregionen samarbeider vi nå om mange tjenester, og vi har startet samarbeid om strategisk næringsplan. Samarbeidsavtale om IKT-tjenester var en av sakene vi behandlet. Daglig leder i IKT i Værnesregionen  var invitert til møtet for å redegjøre for det arbeidet de startet opp allerede høsten 2003. Det var nyttig at hun var til stede, både for å redegjøre og svare på spørsmål. Mye av dette arbeidet er det vanskelig for den som ikke er fagperson, å forstå godt nok til å kunne videreformidle det på en tilfredsstillende måte. Avtalen ble enstemmig vedtatt. I denne som i andre saker som gjelder interkommunalt samarbeid, dukker spørsmålet om styringsmuligheter når vi først har sagt at vi vil delta. Dette er en utfordring som vi skal sette på kartet også i Værnesregionen. Hvordan kan vi ivareta demokratiet i et interkommunalt samarbeid? Vi har i Selbu kommune hatt mange små legater med formål som er «gått ut på dato» og med så små beløp at det ikke har vært utdeling på mange år. Jeg tok derfor initiativ til å få slått sammen eller sanert disse. Etter mange runder med styremøter, annonsering og innspill, ble det i møtet et enstemmig vedtak på vedtekter for et nytt sammenslått legat.  Formål for midlene i de som nå skal anvsluttes, ble også vedtatt. Nå gjenstår en godkjenning av Lotteri- og stiftelsestilsynet, før vi endelig har alt på plass. Siste sak var suppleringsvalg til ulike utvalg og styrer.
Selv om det var sen kveld før kommunestyremøtet var over, hadde jeg umiddelbart etter et møte med rådmannen.  Han blir sannsynligvis ikke på kontoret før neste onsdag, og det var da greit å snakke litt sammen om flere aktuelle saker.

Onsdag hadde  jeg bare en avtale. Jeg skulle møte medlemmene i et nettverk for frivilligsentraler på Selbusjøen Hotell og Gjestegård. Der skulle jeg få ønske velkommen og vise en presentasjon av kommunen vår. Før jeg dro til hotellet, finpusset jeg litt på presentasjonen og oppdaterte denne der det var nødvendig. Jeg gleder meg alltid til å fortelle om Selbu, siden vi har mye vi er stolte av. Dette skyldes ikke minst alle frivillige krefter vi har i kommunen. Siden vi nettopp har fått ansatt daglig leder i Selbu frivilligsentral, og dette dermed er relativt nytt for oss, valgte jeg å være til stede og høre på en presentasjon av frivilligsentraler som omhandlet historikk, organsiering og retningslinjer. Selbu har i mange år søkt om å få statlig støttet til sin sentral, og vi kom så vidt i gang med egne midler en dag pr. uke før vi endelig slapp igjennom nåløyet. Vi har sikkert mye å lære av alle som er godt i gang, og nettverket er utvilsomt en ressurs for vår daglige leder.
Ellers ble onsdagen brukt til åpning av post, avtaler om møter, påmelding til kurs og konferanser og kontakt med medpolitikere om de har anledning til å delta på møter vi er invitert til, og som vi har nytte av å være med på.
Siden det var dagen etter kommunestyremøte, tok Selbyggen kontakt for å spørre litt om de sakene vi behandlet tirsdag kveld. Som vanlig var det telefoner og besøk på kontoret, så arbeidsdagen gikk  fort.

Resten av uken er det få møteavtaler, så dagene kan brukes på kontoret,  til besøk og samtaler med ansatte og arbeid med politiske saker. Det er IA-dag i kommunestyresalen på torsdag, så siden jeg ikke har andre avtaler, er det mulig at jeg deltar på deler av denne samlingen. I tillegg ligger det mange rapporter på skrivebordet som jeg har interesse av å lese, så som vanlig får jeg nok ingen problemer med å fylle arbeidstiden med noe menigsfylt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: