Formannskap og «Regionråd»

På nytt startet en uke med en nesten fulltegnet timeplan, og på kontoret blir det litt «venstrehåndsarbeid» i slike perioder.

Mandag dro jeg tidlig til Trondheim på styremøte i Trønderenergi. De to siste styremøtene har jeg måttet melde forfall på grunn av møtekollisjoner, så diskusjonen på sakene i dag, var allerede startet før jul. Slike styremøter er litt annerledes enn vanlige politiske møter, men det er uhyre interessant å få være med og utvikle et så stort selskap.
Heldigvis fikk jeg etter dette møtet noen timer på kontoret. De brukte jeg til å forberede meg til tirsdagens møte i formannskap og planutvalg, i tillegg til å gå igjennom post og saker i saksbehandlingssystemet. Jeg fikk ikke nok tid til å følge opp det jeg ønsker å ta tak i med bakgrunn i saker og post, så noe må «ligge på vent». Onsdagens møte i regionrådet for Værnesregionen brukte jeg også litt tid på sammen med daglig leder. Han har forberedt en powerpoint-presentasjon som  jeg skal bruke som en innledning til drøftingene i møtet.
I løpet av dagen var det kommet kopi av et skriv fra departementet som stadfestet kommunens vedtak i reguleringsplan for Pålhaugene hyttefelt i Vikvarvet. Kommunen sa her ja til bygging av vei. Fylkesmannen hadde innsigelse på dette i forhold til avstand til INON-område, og vi gikk til mekling, noe som ikke førte fram. Vi valgte så å sende saken til departementet, og foretok sammen med dem, befaring i området sist høst. DN som  uttaler seg før endelig vedtak fattes, var også negativt innstilt til vegbygging, men den endelige avgjørelsen gikk heldigvis denne gang i søkers favør. Dette viser i alle fall at det også for kommunen i blant er mulig å nå fram med vårt syn i  saker som det lokalt er uenighet om.
Deler av kvelden ble også benyttet til å forberede behandlinga av «Kommuneplanens samfunnsdel for Stjørdal kommune» som vi har fått til høring. Denne saken ble behandlet i formannskapet på tirsdag.

Formannskapet møttes for første gang i 2010 på tirsdag. Hvert år inviteres lokalt lensmannskontor for å informere oss om forhold i kommunen, og vi startet dette møtet med informasjon og dialog med en representant derfra. Det er helt tydelig at det betyr mye å ha et lensmannskontor i kommunen. Selv om vi etter dagens gjennomgang, skjønner at de ikke har store nok ressurser til å følge opp slik de skulle ønske, gjør de en god jobb også innen forebyggende arbeid. Vi fikk et lite innblikk i hvilke saker de arbeider med i bygda, og det er dessverre alt for mange saker som både de og vi ser er vanskelige og alvorlige. SLT (samordna lokale tiltak) er for flere år siden etablert i Selbu, og der er lensmannen en aktiv deltaker i samarbeid med aktuelle etater. Fra inneværende år blir det forsøkt å endre på sammensetting av styringsorganene for dette arbeidet, noe vi håper skal føre til bedre samarbeid om forebygging og oppfølging. Et samarbeid mellom kommunen og lensmannsetaten er helt nødvendig dersom vi skal kunne forebygge og også redusere antall lovbrudd i kommunen, og dermed gjøre bygda vår tryggere å bo i for alle.
Det var bare to saker som sto på kartet til dagens formannskap, og det vi brukte tid på, var denne gangen referatsakene, som alltid står først på sakskartet. Her ble det lagt fram invitasjoner til tre ulike konferanser som skal arrangeres fra den 10. – 12. februar, og alle disse er det  nyttig at noen deltar på. Vi fikk fordelt deltakelsen, og lyktes med at noen er til stede på alle tre. Den årlige Selbukonferansen ble mange påmeldt til, mens varaordfører stilte som vararepresentant for meg på KS-samling og møte. Jeg skal være til stede på LVK-regionmøte siden jeg er landsstyremedlem i LVK, og at det der behandles saker av stor betydning for kommunen. Som vanlig refererte vi også fra ulike ting vi har vært med på siden sist. Vi tok også med en tilleggssak på støtte til Haiti. Det ble enstemmig vedtatt å støtte hjelpearbeidet der med kr. 20.000,- som skal bevilges til Røde Kors.
Umiddelbart etter formannskapsmøte, ble møte i planutvalget satt. Også her var det flere referatsaker, og det ble stilt spørsmål til flere av dem. I forbindelse med at vi har vedtatt å bygge barnehage i Kvellohaugen, har vi planlagt en vegforbindelse som fylkesmannen har innsigelse til. Vi fikk framlagt en sak på dette, med innstilling fra rådmannen på å be om mekling med fylkesmannen. Dette ble enstemmig vedtatt, og administrasjonen skal nå snarest be om meklingmøte i tillegg til at de skal utarbeide et mer utfyllende notat for hvorfor vi ønsker denne adkomsten, og også en vurdering på om vi kan redusere bruken av dyrkajord noe i forhold til  opprinnelig forslag. Håper inderlig at vi kan nå fram med vår argumentasjon. Det betyr mye for framtidig infrastruktur i sentrum at adkomsten nettopp skjer fra vegen som er planlagt parallelt med RV 705 fra Marienborg og mot sentrum. Får vi denne på plass, kan vi få bort svært trafikkfarlige avkjørsler fra hovedvegen. Siden det allerede er planlagt en gang- og sykkelvei i den traseen vi ønsker, er det vanskelig å forstå at beslaglegging av  noen få  mål ekstra dyrkajord i forhold til adkomstveg fra Marienborg, skal være avgjørende.
Den andre stor saken i dagens møte, var uttalelse til samfunnsdelen i kommuneplanen for Stjørdal kommune. Her laget vi en uttalelse på Stjørdal sitt ansvar for planlegging i forbindelse med prosjektet RV 705 / RV 31 «Fra fjord til fjell», og vi etterlyste strategier på utviklinga av Selbuskogen Skisenter der Stjørdal er medeiere. En klarere strategi på kommune sin rolle i forbindelse med interkommunalt arbeid, ble også etterlyst. Planen er et godt gjennomarbeidet dokument som ga klare føringer for hvordan Stjørdal kommune skal utvikles i planperioden.
Etter møtet brukte jeg noen timer på å ta unna kontorarbeid, og svare på henvendelser. Om arbeidsdagene blir lange, er det for meg bedre enn å tenke på alt som skulle ha vært gjort.

Regionrådet i Værnesregionen hadde møte på Granby Gård  på onsdag. Dette var det første møtet etter at jeg ble leder i rådet, og agenda for møtet var arbeidet med handlingsprogram for regional utvikling og interessepolitikk. Et strategidokument er utarbeidet etter en omfattende politisk prosess der alle formannskapsmedlemmene i regionen har deltatt i flere arbeidsmøter. Disse strategiene er nå vedtatt i de fleste medlemskommunene. Meråker har i formannskapet vedtatt en positiv innstilling til kommunestyret, mens Malvik har varslet at de vil avvente resultatet av behandling av egen kommuneplan. Begge fylkeskommunene var denne gangen godt representert, noe vi setter stor pris på. De er uten tvil sentrale samarbeidspartnere når vi nå skal samarbeide om regional utvikling som de legger overordna føringer for, og som de fordeler midler til. Møtet startet med at jeg la fram status for samarbeidet i Værnesregionen i tillegg til å se litt på utfordringer og problemstillinger rundt videre framdrift av arbeidet. Deretter fikk politikere fra begge fylkeskommunene ordet for å si litt om regionalt samarbeid i deres planer og mulig samhandling med Værnesregionen. Begge var positivt innstilt til de planene vi presenterte, og vi håper at vi nå etter en søknad til begge, kan få midler til å videreføre en prosess fram til endelig handlingsprogram. Det ble også klart at begge ønsker å være med oss som observatører i regionrådet, og at de har kompetanse som vi  kan dra nytte av. Ordfører i Stjørdal hadde et innlegg om samarbeidet i Trondheimsregionen og arbeidet med strategisk næringsplan og interkommunal arealplan.Trondheimsregionen har nettopp ferdigstilt sitt forslag til næringsplan. Av medlemmene i Værnesregionen, har Selbu, Malvik og Stjørdal deltatt i dette arbeidet. Ingen av representantene i regionrådet så noen problemer med at vi nå også er med på å utarbeide en plan i Værnesregionen. Det kan tvert imot være en styrke at noen har vært igjennom et slikt planarbeid før, og vi ser også for oss at planen i Værnesregionen vil bli noe mer detaljert enn næringsplanen for Trondheimsregionen. Daglig leder i Stjørdal Næringsforum presenterte hvordan Trondheimsregionen har arbeidet med sin plan, og anbefalte at vi bruker samme mal. Det ble støttet av regionrådet, og Stjørdal næringsforum sammen med de andre næringsforeningene og kommunalt næringsapparat i medlemskommunene, vil få oppgaven med å utarbeide en felles næringsplan. Dette blir en del av det regionale handlingsprogrammet for regional utvikling og interessepolitikk. Resten av arbeidet vil skje i regionrådets kommende møter etter drøftinger i  arbeidsutvalget som består av alle rådmennene. Vi fikk trukket opp noen linjer for videre arbeid, og vi fikk også formalisert samarbeidet med fylkeskommunene. Begge deler er viktige for framdriften i utvklingsarbeidet i regionen. Før lunsj fikk vi også en meget interessant informasjon om Granby Gård og utvandringa fra Selbu. Flere av de tilstedeværende har ikke besøkt Granby tidligere, og alle ga positive tilbakemeldinger på atmosfære, utstilling og det flotte byggverket inne i den gamle låven.
Etter møtet ble det litt tid på kontoret for å gjennomgå forslag til protokoll fra formannskap og planutvalg, og ta telefoner og åpne post.

Ukene går fort, og nå gjenstår det i inneværende uke bare to arbeidsdager som også  er belagt med flere møter. Det er alltid viktig med samarbeid, og derfor blir det  mange ulike arenaer som det er nyttig og nødvendig å delta på.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: